Кога и как ще се проведе преброяването на земеделските стопанства » Съвети в земеделието

април 02, 2023

Кога и как ще се проведе преброяването на земеделските стопанства

Акценти

  • Пробното преброяване ще започне на 1 септември 2019 г. и ще продължи до 11 октомври 2019 г.

Предвидени са глоби за физическите и юридическите лица, които не спазват законовите изисквания

Днес беше обнародван в „Държавен вестник“ Законът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Той беше приет от Народното събрание на 28 февруари 2019 г.

С този закон се урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства, което ще се проведе през 2020 г.

Въз основа на данните, получени от него, ще може да се изготви интегрирана статистика за установяване структурата на земеделските стопанства. Ще бъде събрана информация за производствените методи, мерките и подмерките за развитие на селските райони и агроекологичните показатели. Информацията ще послужи за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието, а и не само. Ще се въведе идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства. Това са само част от целите на предстоящото преброяване.

Пробно преброяване през 2019 г.

В закона е разписано какви ще са етапите на преброяване. Определени са периодът и часовият диапазон за провеждане на пробното такова. То ще започне на 1 септември 2019 г. и ще продължи до 11 октомври 2019 г. От 1 септември до 10 септември 2019 г. данните ще се въвеждат онлайн от земеделските стопани. От 11 септември до 11 октомври 2019 г. анкетьори ще събират данните. Те ще бъдат контролирани от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“. Резултатите и изводите от пробното преброяване ще се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на инструментариума на преброяването.

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8,00 ч. на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20,00 ч. на 18 декември 2020 г.

От 8,00 ч. на 1 септември до 24,00 ч. на 18 септември 2020 г. то ще се извършва онлайн. Това ще става чрез предоставяне на индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица. За целта ще се използва уеб-базирано приложение и попълване на електронен статистически въпросник за земеделското стопанство.

От 8,00 ч. на 19 септември до 20,00 ч. на 18 декември 2020 г. анкетирането ще се извършва от анкетьор. Той ще провежда интервю със земеделския стопанин, управителя на стопанството или с упълномощени от тях лица. Ще попълва статистически въпросник на хартиен носител или онлайн с помощта на преносимо електронно устройство ще въвежда данните.

Анкетираният земеделски стопанин може да поиска посещението да се извърши в други часове. За целта ще трябва да посочи причините за това.

Земеделските стопани и управителите на земеделските стопанства ще имат ангажимента да осигурят на участниците в преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето на извършване на преброяването.

Глоби и имуществени санкции

Предвидени са глоби за неспазване на законовите изисквания. Така физическо лице, което не предостави изискуемите данните или предостави неверни такива, ще се наказва с глоба. Нейният размер е от 1 000 до 2 000 лв.

В случай, че нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 6 000 лв.

Анкетьор, оператор, контрольор или друг участник в преброяването, който не изпълни задълженията си ще бъде наказван с глоба в размер от 500 до 1 000 лв.

Лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен посочените в закона или наруши забраните също ще бъде санкционирано. За него глобата ще бъде в размер от 2 000 до 6 000 лв.

 

Сродни публикации