Ясни са точките за класиране за проекти на млади земеделски стопани » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Ясни са точките за класиране за проекти на млади земеделски стопани

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., съгласно заповед за прием на министъра на земеделието и храните от 15.06.2015. От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекта с общ размер на финансовата помощ 128 691 640 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 1 680 броя, които съставляват 120% от размера на бюджета на подмярката, определен в заповедта на министъра. Допълнително ще бъдат разгледани 6 проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в посочените 120%. Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е  82 436 970 лв.
Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк: http://www.prsr.bg.
Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 14 от 28.05.2015 год. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки включително.
Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64% (1 686 бр.) от всички подадени заявления по подмярката 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

 

За автора

Сродни публикации