Всички етапи от класирането по подмярка 7.2 завършиха » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Всички етапи от класирането по подмярка 7.2 завършиха

Акценти

  • В допустимия от закона срок няма постъпили възражения съгласно чл. 9в, ал. 4 от ЗПЗП

Резултатите са достъпни в интернет

Завършиха всички етапи от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Всички подадени възражения на предишните етапи от оценяването са разгледани и обработени. Кандидатите могат да проверят присъдените точки по тях.

В допустимия от закона срок няма постъпили възражения съгласно чл. 9в, ал. 4 от ЗПЗП по следните процедури:

  • чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище;
  • чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина;
  • чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност.

Проектните предложения по гореописаните процедури трябва да получат оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. След това трябва да им бъдат изготвени техническа и финансова оценка. Накрая за всеки проект трябва да бъде издаден оценителен доклад.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са публикувани в интернет.

Разглеждането на проектните предложения подадени през ИСУН протича в няколко етапа, а именно:

  • Изготвяне на предварителна оценка и класиране. При така получените резултати всеки кандидат има право да обжалва присъдените му точки;
  • На следващият етап се изготвя оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Издава се и оценителен доклад. Той също подлежи на обжалване от страна на бенефициентите;
  • По време на третият етап се съставят техническа и финансова оценка;
  • Четвъртият етап е издаването на оценителен доклад.
 

Сродни публикации