Кандидатстването по мярка 13 по ПРСР ще започне със старта на кампанията по Директни плащания 2020 г. » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Кандидатстването по мярка 13 по ПРСР ще започне със старта на кампанията по Директни плащания 2020 г.

Акценти

  • Стопаните ще получат 25 евро/ха за площи в землища, които отпадат от обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските, в кампанията по Директни плащания 2020 г.

С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските.

Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020 г.

От стартирането на кампания 2020 г. всички земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в тези землища, ще имат възможност да кандидатстват за пълния размер на подпомагане по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, съгласно Наредба № 6 от 2015 г.

Стопаните ще получат 25 евро/ха за площи в землища, които отпадат от обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските, в кампанията по Директни плащания 2020 г.

Размерът на преходната помощ и списъкът на отпадащите землища са разписани в Наредба № 6 от 2015 г.,обнародвана днес в Държавен вестник .

С началото на кампанията ще стартират и приеми по:

  • – мярка 10 „Агроекология и климат“;
  • – мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“;
  • – мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР ‪2014-2020‬ г.‬

По мярка 10 ще се приемат заявления за плащане. С тях се удължават за шеста година ангажименти за част от направленията и дейностите по мярката, както и такива, с които се изпълняват поети ангажименти.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“, включително тези, които имат възможност да удължат ангажиментите си, ще могат да го направят с размера на площите, за които имат ангажимент по мярката.

Страната ни изпрати предложение за изменение на Програмата. В него се предлага прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР ‪към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“.

Целта е да се осигури:

  • – финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката;
  • – предоставяне на възможност за удължаване на приключили 5-годишни биологични ангажименти.‬

След получаване на отговор от ЕК ще бъдат предприети своевременни действия по изменение на заповедта за прием.

 

За автора

Сродни публикации