Кандидатите по мярка 9 могат да проверят резултатите си » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Кандидатите по мярка 9 могат да проверят резултатите си

Акценти

  • По мярка 9 под формата на безвъзмездна финансова подкрепа ще бъдат разпределени общо 7 563 679 евро

При съставянето на предварителните оценки са спазени всички изисквания от страна на проверяващия орган

От 3 октомври вече са публикувани резултатите от предварителното класиране на проектните предложения по мярка 9. Тя е за „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001. В рамките на един месец бяха оценени подадените предложения.

Публично достъпна е и информация относно точкуването на проектните предложени. Всеки участник по мярка 9 може да провери своя резултат.

Всеки кандидат, който смята, че е ощетен и е получил по-малък брой точки от заявените може да подаде писмено възражение. Това трябва да е случи съгласно изискванията на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Срокът за обжалване на резултатите е 14–дневен и стартира от датата на публикуване на списъците с класираните проекти. Възражението трябва бъде отправено към Управляващия орган на ПСРС.

По мярка 9 под формата на безвъзмездна финансова подкрепа ще бъдат разпределени общо 7 563 679 евро.

При разглеждане на проектните предложения подадени за участие през ИСУН са въведени следните новости:

  • Изготвяне на предварителна оценка и класиране. При неудовлетвореност от страна на кандидата, той има право да подаде възражение относно получените резултати;
  • Изготвя се оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. След това се съставя оценителен доклад, който също може да бъде обжалван от бенефициентите;
  • Трета стъпка е изготвянето на техническа и финансова оценка;
  • Приключва се с издаването на оценителен доклад.
 

Сродни публикации