Как ще се развива селското стопанство през 2018 – 2030 » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Как ще се развива селското стопанство през 2018 – 2030

Акценти

  • Очаква се до 2030 г. общото потребление на месо в ЕС ще спадне от 69,3 кг на 68,6 кг.

Очаква се потребителското поведение да промени пазарите 

Вчера бяха публикувани прогнозите, изготвени от ЕК, за развитието на земеделието в ЕС за периода 2018-2030 г. В тях са разгледани множество хранителни продукти, включително месо, полски култури, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци. Направен е анализ и на развитието на селскостопанските доходи и екологичните аспекти на селското стопанство.

Според експертите, селскостопанските пазари ще бъдат силно повлияни от поведението на потребителите. Те ще започнат да избират храната си по-отговорно. Щ съобразяват влиянието й върху околната среда и изменението на климата. Върху производителите това ще рефлектира чрез повишение на производствени разходи. Така ще се създаде добра възможност за диференциране на продуктите,  като се добави стойност и същевременно се намалят отрицателните климатични и екологични последици. Ще се увеличи търсенето на продукти от алтернативните системи за производство, като местни, органични или други сертифицирани такива.

В доклада е описана тенденция на спад на общата земеделска земя в ЕС. Той ще се случва с по-бавни темпове отколкото през последното десетилетие. Очаква се от 178 милиона хектара през 2018 г. площите да се ограничат до 176 милиона хектара през 2030 г. В тази връзка, в периода до 2030 г. основните зърнени култури, постоянните пасища и постоянните културите ще се понижат още. Земята, използвана за фураж, ще се увеличи леко и ще достигне 22 милиона хектара през 2030 г.

Прогнози за полските култури

Очаква се спад в потреблението на захар с около 5 % за ЕС. До 2030 г. производството ще достигне 19,3 млн. тона. Сега то е в размер на 18,6 млн.тона.

Ръст е прогнозиран и за произвежданото количество зърнени култури, като до 2030 г. то ще достигне 325 млн. тона. Само за сравнение сега, през 2018 г., то е 284 млн. тона. Според експерти тази цифра ще се повиши основно заради увеличаването на индустриалното използване на зърнени култури, малкото покачване на търсенето на фуражи и перспективите за износ.

Не се очертава такава тенденция на нарастване за маслодайните семена. Усилено ще продължат да се търсят протеинови култури както за фуражи, така и за консумация от човека. Очаква се и ръст в производството им.

Прогнози за мляко и млечни продукти

Ръстът на населението и доходите ще доведе до по-голямо потребление на млечни продукти и глобално търсене на вносни продукти. До 2030 г. ЕС би могъл да достави близо 35 % от световното търсене с акцент върху продуктите с добавена стойност (органични, географски указания и др.).

Износът на млечни продукти в ЕС се очаква да нарасне средно с около 330 000 тона еквивалент на мляко на година. Що се отнася до пазара на ЕС, ще са необходими близо 900 000 т допълнително мляко годишно, за да се задоволи растежа му за традиционните млечни продукти. Производството на мляко в ЕС трябва да има умерено увеличение през 2018-2030 г., средно с 0,8% годишно.

Прогнози за месото

Очаква се до 2030 г. общото потребление на месо в ЕС ще спадне от 69,3 кг на 68,6 кг. Сега произвежданите количества са равни на 8,2 млн. тона, но тази цифра най-вероятно ще се понижи заради по-малкия брой стада, ниската рентабилност и намаляващо търсене. Благодарение на подобрената възвращаемост за производителите, поддържането на обвързана подкрепа и устойчивото вътрешно търсене производството на овче и козе месо ще се увеличи. Така през 2018-2030 г. то може да достигне 950 000 т. Само за сравнение сега е в размер на 903 000 тона.

Прогнозите показват, че консумацията на свинско месо в ЕС ще намалее до 31,7 кг на глава от населението. Ще се увеличи износа, като световното търсене на внос ще продължи да расте с 0,7 % годишно през 2018-2030 г. Домашните птици са единственото месо, което ще види силно увеличение на производството и потреблението в ЕС. Според анализатори, до 2030 г. производството на ЕС трябва да достигне 15,5 млн. тона. Сега то е 14,2 млн. тона. Световното търсене също ще нараства, като подкрепя увеличаването на износа на ЕС.

Прогнози за специализирани култури: вино, зехтин, плодове и зеленчуци

Положителен се очертава да бъде тренда на развитие на секторът на маслиновото масло в ЕС. През 2018/19 г. се очаква да достигне 2,3 млн. тона и през този период да се увеличава с 1,3 % годишно. Световното търсене на зехтин от ЕС също ще нараства. Това ще доведе до по-нататъшно разширяване на износа, който ще расте с 3,3 % годишно за периода 2018-2030 г.

Очаква се стабилизиране на производството генерирано от лозаро-винарския сектор. Прогнозите показват, че през 2030 г. консумацията на вино ще намалее до 25,3 литра на глава от населението.

Производството на ябълки трябва да се стабилизира на 12,4 млн. тона в резултат от намалението на производствената площ, съчетано с увеличението на добивите в ЕС. Прасковите и нектарините също ще бъдат изправени пред намаляване на производствената площ в ЕС. Това ще доведе до лек спад в производството и то ще достигне 4 млн. тона. Очаква се това на пресни домати да остане стабилно въпреки увеличаващите се добиви. Производството им ще достигне 6,8 млн. тона.

Прогнози за селскостопанските доходи

Според анализатори през разглеждания период се очаква стабилизиране и на селскостопанския доход на стопанство (или на годишна работна единица). Причина за това е  значителното увеличение на селскостопанската продукция. То е равно на 17 % за периода. Заедно с това се наблюдава подобно увеличение и на производствените разходи, основно заради по-високите цени на енергията и по-голямата амортизация. Намалява и работната сила, което не е фактор, който може да бъде подценяван.

Прогнози за екологичните аспекти

 

Резултатите от перспективите на пазара също са взети под внимание при изготвянето на анализа на въздействието им върху определени показатели за климата и околната среда. Промените в животновъдния сектор ще бъдат основен фактор за намаляване на вредните емисии. Въпреки това по-високото производство на култури и прилагането на тор ще доведе до увеличение. Това ще запази обема на вредните емисии на ниво отчетено през 2012 г. Емисиите на амоняк се очаква да намалеят с 9 %.

Прогнозираните загуби на азот в ЕС ще бъдат с 8 % по-ниски, отколкото през 2012 г. Растителното биологично разнообразие ще отчете леко увеличение.

 

Сродни публикации