Как ще се промени Наредбата за контрол и опазване на горските територии » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Как ще се промени Наредбата за контрол и опазване на горските територии

Акценти

  • Ясно са посочени продукти от дървесина, за които не е задължително издаване на превозен билет при транспортирането им

Преустановява се воденето на „хартиен“ дневник.

Днес, на 16 юли 2019 г., беше внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. Тя урегулира контрола и опазването на горските територии (НКОГТ). Обществените консултации ще продължат до 15 август 2019 г.

В мотивите към внесеното предложение са посочени редица изменения и допълнения на НКОГТ.

Въвежда се задължение за някои длъжностни лица по Закона за горите (ЗГ). Става въпрос за тези от тях, които в резултат на извършена проверка са спрели или преустановили дейности с констативни протоколи. Те ще трябва да предоставят доказателства по случая на съответния орган.

При спиране дейността на обект ще бъде спиран незабавно и достъпът му до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Чрез нея се издават превозни билети за експедирана дървесина. Тя служи и за водене на електронния дневник за обекта.

Премахват се разпоредбите, налагащи воденето на „хартиен“ дневник. Така се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ – т. нар. „електронен дневник“. Сега от около 4000 обекта едва 130-140 бр. водят дневника на хартиен носител. Чрез промяната следва да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на „хартиените“ превозни билети и дневници. По този начин ще се постигне прозрачност. Ще се извършва още текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Затяга се контролът върху транспорта на дървесина

Предвидено е да се повиши контролът върху транспортирането на дървесината. Така следва да се ограничат възможностите за кражба. Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти ще трябва да предоставят в съответната РДГ потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата.

Това ще позволи извършването на превантивен дистанционен контрол. Той ще се изпълнява чрез сравняване на данните от „електронния“ превозен билет и GPS-данните за съответното превозно средство, транспортиращо дървесина. Ще се забрани транспортирането на дървесина с превозни средства, за които не са изпълнени изискванията относно системите за проследяване на движението им.

Въвеждат се забрани за:

  • издаването на превозни билети в нарушение на изискванията, определени с тази Наредба и/или със заповедта за определяне на съответния образец;
  • издаването на превозни билети, в които не е посочен точен адрес и/или други данни за мястото на доставка или претоварване на дървесината, или посоченият адрес или данни са непълни и/или неточни и не позволяват да се определи точно местоположението на доставката или претоварването;
  • транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, издаден в нарушение на изискванията, определени в тази Наредба и/или със заповедта за определяне на съответния образец;
  • транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, когато са изтекли повече от 12 часа от момента на издаването му и транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, издаден чрез интернет информационната система на ИАГ, който не е регистриран в същата и не е придружен с контролен талон, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

С горепосочените забрани следва да се въведе административна отговорност от лицата, които чрез издаването и използването на фалшиви превозните билети или билети с неверни данни осъществяват кражба на дървесина. Не е от значение дали тя е добита от законни сечища или от насаждения без позволително за сеч.

Промени във връзка с издаването на превозни билети

В нов член ясно са посочени продукти от дървесина, за които не е задължително издаване на превозен билет при транспортирането им. Такива са:

  • всички видове (в неразглобен вид) мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, декори, палета, плотове от масивна дървесина, конструктивни елементи за изграждане на сгради и/или покриви (ферми), пчелни кошери и други изделия, готови за пряка употреба;
  • елементи от готови изделия (мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, градински мебели, дървени сглобяеми сгради и конструкции, детски площадки, пчелни кошери и др.), при които не се предвижда последваща механична обработка (рязане, цепене, шлайфане, и др.). Други продукти, подробно изброени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на НКОГТ.

Регламентира се и по-строг ред при издаването на последващи превозни билети, т. е. когато се налага последващо преместване на вече транспортирана от временен склад дървесина.

При назначаването на лице на длъжност „горски инспектор“ вече ще са изискуеми по-малко на брой документи.

С внесеното предложение се забранява маркирането на дървесина с контролна горска марка или общинска марка преди нейното транспортиране. Тук става въпрос за добитата без издадено и влязло в сила позволително или разрешително за сеч. Издаването на такива се изисква по закон.

Разрешителното за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина ще е по образец. Такъв ще има и разрешителното за достъп до горски разсадници.

 

Сродни публикации