Как ще се промени Закона за посевния и посадъчни материал » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Как ще се промени Закона за посевния и посадъчни материал

Акценти

  • В срок не по-кратък от 10 работни дни ще трябва да се отстраняват нередовности по подадено заявление

Законовите промени следва да предоставят на заявителите възможност да се конкурират успешно с европейските си колеги

За обществено обсъждане от 25 февруари до 26 март 2019 е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Корекции в него са важни и необходими. Те ще приведат услугите за бизнеса, които предоставя Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

За целта е нужно да се оптимизират сроковете за предоставяне на услуги по реда на Закона за посевния и посадъчния материал. Необходимо е да се привеждат и услугите за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД. Това следва да се случи чрез въвеждане на ясно опредлен срок. Той не трябва да бъде по-кратък от 10 работни дни и ще служи за отстраняване на нередовности по подадено заявление. Този период от време ще позволи да се ограничи административното регулиране и административния контрол съгласно изискванията на закона. Ще се премахне възможността за налагане на ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Това е разписано в мотивите към предложението.

Към момента в действащите законови разпоредби не е посочен срок за отстраняване на нередовности по подадено заявление. Това води до утежняване на административния контрол и противоречи на други законови изисквания. Сега, ако бъде установена неточна, непълна и/или невярна информация в подадена заявка за сортоизпитване, ИАСАС уведомява писмено заявителя. В едноседмичен срок му предоставя възможността да отстрани нередностите. Това следва да се случи съгласно законовите изисквания. При неспазването им или това за срока, заявката се счита за оттеглена.

Какво целят промените?

Промяната в закона би осигурила на желаещите да получат разрешение за сортоизпитване или удостоверение за сортоизпитател в законоустановен срок, през който ще могат да отстранят нередности по подадените документи.

В проекта е разписано и предложение за въвеждане на същия срок и в разпоредбите на закона относно вписването на сортове растения в Официалната сортова листа на Република България и в разпоредбите за получаване на регистрация за търговия с посевен и/или посадъчен материал.

Предложението за корекции в законовите текстове включва сортоизпитването на овощните видове растения да бъде само за различимост, хомогенност и стабилност. Така е по европейското законодателство. Съгласно изискванията на Европейският съюз (ЕС) не се изискват опити за биологични и стопански качества за овощни видове растения. Сега действащите изисквания биха създали трудности за заявители, които в бъдеще ще се изправят пред сериозна конкуренция от страна на европейските заявители.

Друга промяна, която се цели с предложението, е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вноса и износа на посевен материал от и за трети страни. Вносът ще трябва да отговаря на изискванията за еквивалентност на ЕС. Съгласно европейското законодателство изискванията на закона не се прилагат за семена, предназначени за износ в трети страни.

Предвидено е да отпадне изискването за проверка на съответствието на семената чрез извършване на грунтов контрол. При него резултатът излиза най-рано една година след внос на семената.

Всички тези предложения за редакции на текстовете следва да облекчат заявителите и търговците. Те трябва да подпомогнат предоставянето на административни услуги в ИАСАС. Ще се осигури и равен достъп до административните услуги за физическите и юридическите лица.

 

Сродни публикации