Как ще се промени Закона за земята » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Как ще се промени Закона за земята

Акценти

  • За създаването и отглеждането на трайни насаждения срокът за отдаване под аренда ще е до 30 години

До 28 февруари проектозакона трябва да влезе в Министерски съвет

От вчера,17 декември 2018 г., започна да тече едномесечният срок за обществено обсъждане на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. До 28 февруари 2019 г. законопроектът трябва да бъде внесен и в Министерския съвет.

Към проекта е включена и уредбата на собствеността върху земеделските земи и на договорите за възмездно ползване на земеделските земи – за аренда, за наем и за съвместно обработване.  Разписани са и ограниченията за придобиване на земеделски земи. Такива са предвидени за чуждестранните физически, юридически лица и не само.

Промяна на предназначението на земеделските земи

Заложен е и механизъм за защита на земеделските земи. Те са разглеждани като ограничен ресурс и национално богатство. Промяната на  предназначение им ще бъде допустима едва след изтичане на седмата година от датата на придобиване правото на собственост върху земята. Предвидени са определени изключения, когато този срок ще бъде различен.

Как ще се променят отношенията между собсвтениците и ползвателите на земя?

Определени са общи правила за договорите за възмездно ползване на земеделските земи. Договорите за ползване вече ще са за срок не по-дълъг от десет години. За земите заети с трайни насаждения, този период ще бъде тридесет години. Така ще се подобрят отношенията между собствениците и ползвателите на земеделските земи. Ще се избегне дългосрочната неизгодна обвързаност между страните. Тук попадат и съсобственици с незначителен дял. Запазени са характерните особености на отделните видове договори, които масово се прилагат в практиката.

Остава в сила изискването за минимален 5-годишен срок на арендните договори. Те трябва да бъдат сключвани от съсобственици, притежаващи повече от половината от общата вещ. Няма въведено изискване за минимален срок за договорите за наем и за съвместно обработване. Те ще могат да бъдат сключвани от съсобственици, които притежават над 25 на сто от собствеността върху земята. Разпоредбите на Закона за собствеността ще урегулират взаимоотношенията в неуредените случаи.

Уедряване на земя

Разписани са административните процедури за създаване на масиви за ползване, без да се засяга правото на собственост, доброволната комасация на земеделските земи с промяна на правото на собственост, регистрацията на актовете за ползването на земеделските земи за целите на подпомагането по схемите за плащане на площ, специализираната карта и регистри.

В проекта е уредена доброволната комасация на земеделските земи с промяна на правото на собственост. Тя ще бъде подпомагана от държавата, чрез оказване на методическо ръководство от МЗХГ и безвъзмезден обмен на данни между органите по поземлени отношения и Агенцията по геодезия, картография и кадастър и службите към нея.

Въз основа на одобрения план за уедряване, общинската служба по земеделие ще  издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В тях ще бъде описван размерът и категорията на имота, местоположението му (граници, съседи). Ще се посочват и  ограниченията на собствеността заедно с основанията за това. С влизането в сила на решението на общинската служба по земеделие се придобива и собствеността върху уедрените поземлени имоти. Към решението ще има скица, удостоверяваща правото на собственост и имаща силата на нотариален акт.

Какво ще се случи с „имотите-бели петна“?

Разписани са административните процедури за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за съответната стопанска година, както и на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за съответната календарна година.

Директорът на областната дирекция „Земеделие“ ще издава заповед за одобрение на масивите за ползване. Така за гарантиране правото на собственост, всеки участник в процедурата, който има одобрени определени „имоти – бели петна“ или части от тях, ще трябва да представя запис на заповед за дължимата сума. Ако такава не бъде представена в определения срок, директорът на областната дирекция „Земеделие“ ще изменя заповедта. Така участникът ще бъде изключван.

Предложен е ред за изплащане на сумите за ползваните „имоти – бели петна“ на техните собственици.

Средно годишно рентно плащане

С проекта се урежда и редът за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината. То ще се определя от комисия за областта. Назначаването й ще бъде чрез заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“. Плащането ще бъде в левове на декар и според начина на трайно ползване на имотите. Предвидено е, средната стойност на средното годишно рентно плащане да се изчислява на база всички договори за периода от 20 януари на предходната година до 20 януари на текущата година, регистрирани в общинската служба по земеделие, за съответното землище.

Промяна на начина на трайно ползване на имоти

Разписан е и методът за промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“. Това ще бъде възможно само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Регистри и информационни системи за ползването на земеделски земи

С оглед ускореното преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, МЗХГ ще създава и поддържа специализирана карта, регистри и информационни системи за ползването на земеделски земи и земи в горски територии, необходими за изпълнение на определените му със закон функции. Предвиено е да бъдат създадени специализирана карта и регистри за по-добро управление и развитие на поземлените отношения в България. Така ще се осигури и успешноусвояване на средства от Европейските фондове и националните доплащания при провеждането на съответните кампании.

Земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд

Уредени са общи положения за земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд относно статута, предназначението, разпореждането и отдаването им за ползване чрез търг и без провеждане на тръжна процедура по пазарни цени. Определени са минимални (5 години) и максимални (10 години) срокове за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури. За създаването и отглеждането на трайни насаждения той е до 30 години. Тук е предвидена възможност на удължаване на срока, ако амортизационния такъв на насаждението е по – дълъг. Това ще се извършва чрез анекс, при арендна вноска, определена по пазарни цени.

При отдаването на земите от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура, е променен срокът от 31 март на 15 февруари на текущата календарна година. Тук става въпрос за времето, през което министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година.

В проекта са разписани нови разпоредби за предоставяне под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд на физически лица до 40 години, както и на ЕТ и ЕООД, създадени от такива лица.

закон

Промяна на предназначението на земеделските земи

Забранява се извършване на строителство в земеделски земи без провеждане на процедура за промяна на предназначението им. Това ограничение ще важи за земеделските земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“.

Предложено е и изменение на сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи.

Въведена е нова процедура за промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска.

 

Сродни публикации