Как ще продължат дебатите за бъдещата ОСП » Съвети в земеделието

май 06, 2021

Как ще продължат дебатите за бъдещата ОСП

Докладът за напредъка на финландското председателство напълно отразява дебата за бъдещата реформа на ОСП.

Той представлява добра основа за продължаване на дискусията по време на предстоящото хърватско председателство. Остават обаче редица открити въпроси от политически и технически характер в трите законодателни документа. Те са именно: Регламент относно стратегическите планове на ОСП; Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП, както и Регламент за общата организация на пазарите на селскостопански продукти. Общата позиция на Съвета относно бъдещата селскостопанска политика ще бъде финализирана едва след приключване на преговорите за Многогодишната финансова рамка (МФР).

Министърът на земеделието и горите на Финландия Яри Леппя заявява, че председателството не търси одобрение. Търси се по-скоро „идеи как да придвижи реформата към преговорна позиция на Съвета.“ Той подчерта, че се очакват по-нататъшни дискусии по въпроси, пряко свързани с МФР, външната конвергенция, условността, прилагането на новия модел за изпълнение, по въпроси, свързани с околната среда и климата и обвързаната подкрепа. Г-н Яри Леппя  подчертава, че Европейската зелена сделка също е от съществено значение, имайки предвид необходимостта от силна независима стратегия на ЕС в областта на горите.

Финландия предлага единен общ процент на финансиране за целите, свързан с околната среда и климата, който да обхваща и двата стълба.

Министрите на останалите страни членки считат, че тази идея може да бъде допълнително проучена. Необходима е обаче сериозна техническа работа, за да бъде реализирана. Действителният процент (или фиксирана сума) може да бъде определен само след като споразумението за следващата МФР е постигнато. Предложението на председателството е да не се отделят 30% от втория стълб за целите, свързани с околната среда и климата. Вместо това държавите членки да отделят определен процент от общия си пакет за ОСП (I и II стълб) за тези цели. Общият процент ще обхване целия стратегически план на ОСП, еднакво приложим за всички държави. След това държавите членки ще избират една или повече интервенции по стълб I и стълб II или и двата.

В същото време някои държави членки не виждат осезаем напредък в дискусиите, тъй като се цитират едни и същи аргументи. Такива са например относно разпоредбите за условността за малките земеделски стопани, стратегическите планове, дискусиите за прехвърлянето на средства между 1-ви и 2-ри стълб. Други призовават колегите си да повишат нивото на зелената амбиция, като настояват, еко-схемите и мерките по втория стълб  да бъдат задължителни, а не доброволни. Някои делегации се обединяват около мнението, че предвид оставащата несигурност относно МФР, трябва да се работи повече по новия модел на изпълнение и приветстват напредъка, постигнат по техническите въпроси. Някои делегации настояват за „преглед на резултатите с по-малки темпове“. Други делегации заявяват, че всякакви спекулации или разговори срещу външната конвергенция всъщност са загуба на време. Това е фундаментален принцип, съгласно Договора за ЕС.

Директните плащания трябва да бъдат изравнени, докато финансирането за развитието на селските райони не трябва да намалява.

Редица държави-членки желаят обаче една амбициозна ОСП, която да отговаря на очакванията на европейското общество и предизвикателствата на околната среда. Някои делегации настояват бюджета за ОСП и обвързаната с него подкрепа да се запази „на сегашното ниво“. Други, сред които България, се борят за един по-силен бюджет. Не можем да искаме от фермерите да правят повече за по-малко пари. България продължава да защитава позицията си за повишаване на размера на максималното финансиране за схемите за обвързаната подкрепа в новата ОСП. Страната ни подчертава нейното значението за поддържане на конкурентоспособността на чувствителните сектори. Други делегации призоваха за повече предпазливост относно нивата на обвързана подкрепа. Те смятат, че тя може да бъде отпусната само ако „производството не се увеличава“. При всички случаи обвързаната подкрепа не трябва да води до нарушаване на конкуренцията.

 

За автора

Сродни публикации