Как се е променила административната тежест на ОСП за земеделските стопани » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Как се е променила административната тежест на ОСП за земеделските стопани

Акценти

  • След реформата на ОСП от 2013 г. административните разходи за земеделските стопани не са се увеличиха значително

Проучване на ЕК показа измененията на голяма част от разходите на ОСП.

Проучване „Анализ“ на административната тежест на ОСП беше публикувано преди дни от Европейската комисия. От него стана ясно, че след реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2013 г. административните разходи за земеделските стопани не са се увеличиха значително. Те представляват 2% от общата получена финансова помощ.  Разходите за националните органи са оценени на около 3% от бюджета на ОСП. Те са се увеличили с една трета от въвеждането на нова система за контрол и управление на плащанията през 2013 г.

Чрез проучването трябва да се установят разходите, административната тежест, ефективността и ефикасността на съществуващите системи за управление и контрол на голяма част от разходите на ОСП. По-конкретно, проучването анализира и оценява различни елементи на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Оценяват се още системата за идентификация на парцелите, свързаните с нея механизми за контрол и разходите, свързани с кръстосаното съответствие. Кръстосаното съответствие е набор от основни правила, определящи стандартите за общественото здраве, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към тях. Земеделските стопани са длъжни да ги спазват, за да получават финансова подкрепа.

Колко харчи ЕС за ОСП и колко за другите си политики?

Изготвеният анализ показва, че разходи по ОСП са по-ниски или сходни в сравнение с другите политики на ЕС. Например, общият размер на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се оценява на 4%. Общите административни разходи на ЕС представляват около 6% от общия бюджет на ЕС.

Средните годишни разходи за ИСАК се оценяват на 10 евро на хектар използвана земеделска площ (ИЗП). За ЕС като цяло това представлява между 1,7 милиарда евро и 1,9 милиарда евро. Това включва 14%, свързани с разходите за създаване, 12% за текущите разходи и 74% за разходите за управление и контрол.

Относно кръстосаното съответствие стана ясно, че в сравнение с предходния период разходите като процент от получените преки плащания са намалели. Основните разходи са свързани с персонал, инвестиции в ИТ и анализ на риска.

Когато се разглеждат административните разходи за ИСАК за държава-членка, те се различават значително, като варират от 2 до 208 EUR на хектар ИЗП. В заключение се смята, че няколко фактора са повлияли на тези различия между страните. Сред тях са:

  • размера и структурата на селскостопанския сектор;
  • организационната структура на националните органи;
  • възможностите за избор спрямо системите за информационни технологии.

Оказва се, че има значителни различия между големите и малките държави-членки, като разходите за по-малките са били по-високи. Това може да се дължи на факта, че по-малките държави-членки се възползват в по-малка степен от икономиите от мащаба.

Как автоматизацията, цифровизацията и новите технологии за контрол на управлението влияят на разходите за ОСП?

Според проучването автоматизацията, цифровизацията и новите технологии за контрол на управлението спомагат за намаляване на административните разходи и тежестта на ОСП. Това вече си личи от резултати на системата за идентификация на земеделските парцели.

Друга технология, която може да бъде допълнително използвана за намаляване на административната тежест, е дистанционното наблюдение. То се използва като част от контролните режими на някои държави-членки. Благодарение на него са намалели физическите инспекции на място и е започнало по-целенасочено използване на ресурсите.

Въпреки това анализът на ЕК е показал, че приемането на електронни системи зависи в голяма степен от всяка държава-членка. В някои страни усвояването е изключително бавно. С цел да се подобри това, може да са необходими инвестиции за подобряване на инфраструктурата и улесняване достъпа до отдалечените селски райони.

На ниво бенефициент, като процент от получената подкрепа от ОСП, административната тежест се оценява средно на 2%. Проучването установи, че тя варира в зависимост от размера на стопанството, неговата сложност (добитък, обработваеми култури, трайни насаждения, смесени…), броя и видовете получена помощ, както и размера на плащанията.

В проучването са посочени и някои препоръки, включително насърчаване използването на технологии за намаляване на административните разходи. Препоръчително е държавите-членки да добавят анализ на тези разходи към своите стратегически планове на ОСП, представени в предложенията за ОСП след 2020 г.

 

Сродни публикации