Как и ще се промени ли държавната помощ за лозаро-винарския сектор » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Как и ще се промени ли държавната помощ за лозаро-винарския сектор

Акценти

  • Чрез одобрение на проекта ще се подпомогне популяризирането на българските вина

Промените ще позволят усвояване на финансовия ресурс, определен за прилагане на Националната програма.

В рамките на месец, до 19 април 2019 г., ще продължи общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. Тя урежда условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. В мотивите към предложението е разписано, че по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. могат да бъдат изплатени държавни помощи. Това следва да се случи в съответствие с правилата на Съюза за държавна помощ. То може да в допълнение към подкрепата от ЕС.

На 28 февруари 2019 г. беше взето решение страната ни да предостави средства в размер на до 30% от извършените разходи по мярка „Популяризиране в трети държави“.

В проектът е предвидена възможността за предоставяне на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“. Промени са направени на размера на авансовите плащания. Съгласно тях заявителите имат право на до 80% авансово плащане от размера на одобрената финансова помощ.

В мотивите е разписано проектите, които рекламират търговски марки да имат право единствено на подпомагане от ЕФГЗ. То следва да бъде в размер на до 50%, без право на държавна помощ.

Каква е целта на проекта?

Чрез проектът следва да се повиши ефективността на прилагане на Национална програма за периода 2019 – 2023 година. Ще се създаде правно основание за предоставяне на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“. Освен това ще се подпомогне популяризирането на българските вина.

Очаква се броят на бенефициентите по мярка „Популяризиране в трети държави“ да достигне 10 дружества и организации. Според оценката на въздействие те ще се възползват от допълнителното финансиране със средства от националния бюджет.

В случай, че предложените промени не бъдат приети навреме или бъдат отхвърлени годишния финансов ресурс, определен за прилагане на Националната програма може да не бъде усвоен. Освен това може да не бъдат постигнати и целите на Националната програма, пише още в мотивите към доклада.

 

Сродни публикации