Как другите страни членки разпределят средствата по новата ОСП » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Как другите страни членки разпределят средствата по новата ОСП

Решенията за прилагането на новата ОСП в България вече са взети и изпратени за одобрение в Брюксел. Интересно е да хвърлим един поглед и на другите държави в ЕС и схемите, които те са решили да прилагат. От една страна решенията отразяват местните специфики на селскостопанския сектор. От друга, обаче, издават по-общата им философия на вземане на решения.

Във всеки случай би било от полза да се проследи опита на другите с оглед на това, че голяма част от решенията могат да бъдат преразгледани в средата на програмния период и евентуалните грешки да бъдат проправени, твърди икономистът Николай Вълканов от Института за пазарна икономика (ИПИ).

 

Литва

 

Страната няма да прехвърля средства между І (директни плащания) и ІІ стълб (развитие на селските райони).

Литва ще се възползва на максимум от обвързаното подпомагане – 13% плюс 2% за протеинови култури. 80% от средствата ще бъдат разпределени за животновъдство (млечни крави, говеда, бикове, овце и кози) на глава добитък, а останалите 20% – за растениевъдство с плащане на хектар.

Също така ще се прилага преразпределително плащане за първите 30 хектара в размер на 10% от бюджета на І стълб. Плащанията над 150 000 евро ще бъдат намалени с поне 5% от 2015 г.

По отношение на екологично насочените площи Литва не е получила достатъчно ясни отговори от ЕК и затова е избрала най-простия начин на прилагане – да бъдат включени площи под угар (включително такива с покривни култури) и азотфиксиращи култури.

Литва ще разпредели 1,5% от бюджета за директни плащания на младите фермери (до 40 г.) с еднакво плащане за първите 90 хектара.

При отсъствието на животни затревените площи ще трябва да се косят поне два пъти годишно, за да се попадне в хипотезата на активен фермер.

Страната няма да въвежда схемата за дребни стопани, нито тази за райони с природни ограничения.

 

Финландия

 

Финландия също няма да прехвърля средства между стълбовете.

Страната ще се възползва изцяло от 13% от обвързаната подкрепа с акцент върху животновъдството в южната част на страната.

В екологично насочените площи ще попаднат земите под угар, особености на ландшафта от кръстосаното съответствие, култури с кратък цикъл на ротация и азотфиксиращи култури. Страната няма да се възползва от възможността да включи еквивалентни практики.

За младите фермери ще бъдат отделени 2% от бюджета за директните плащания.

Финландия също няма да прилага схемата за дребни стопанства.

 

Германия

 

Германия ще прехвърли 4,5% от средствата за директни плащания към Програма за развитие на селските райони. Сумите, спестени от І-ви стълб, ще остават на разположение във ІІ-ри стълб в бундесленда (областта), от който са събрани. По този начин Германия ще компенсира намалените средства по ПРСР спрямо предходния програмен период.

Страната няма да прилага таван на плащанията, а поставя акцента върху преразпределителното плащане. С него ще се разпределят допълнително 50 евро за първите 30 хектара и 30 евро на хектар за следващите 16 хектара.

Младите фермери ще бъдат подпомагани с допълнителни 44 евро на хектар за първите 90 хектара, а дребните стопанства ще получат равно плащане от 1250 евро.

 

Обединеното кралство

 

В духа на прагматизма там се придържат към възможно най-опростено прилагане на новата ОСП и засилване на проектното финансиране за сметка на преките субсидии.

Англия ще прехвърли 12% от средствата по Първи стълб във Втори (като този дял ще бъде повишен до 15% през 2018 и 2019 г.), Уелс – 15%, Шотландия – 9,5%, а Северна Ирландия – 0% заради процедурни въпроси, които могат да бъдат преразгледани през 2017 година. По общото мнение на засегнатите страни това би бил най-добрият вариант за разпределение на парите на данъкоплатците – да се предостави подкрепа на селските общности като цяло (в т. ч. и фермерите), отколкото да се дава единствено директна подкрепа на фермерите.

По зелените мерки Обединеното кралство няма да въвежда собствени еквивалентни практики, а ще се придържа към критериите на ЕС.

Единствено Шотландия ще се възползва от възможността за обвързана подкрепа като смята да подкрепи секторите говедовъдство и овцевъдство.

Ще бъде въведено намаляване на плащанията над 150 000 евро в размер на минимум 5% (различно за Англия, Уелс и Шотландия). Обединеното кралство няма да се възползва от преразпределителното плащане за първите хектари. Няма да се има схема и за дребните стопанства.

 

Франция

 

Франция поставя акцент върху обвързаната подкрепа, напълно в духа на позицията си по време на преговорния процес. Основната част от средствата е отделена за кравите с бозаещи телета, при които ще се подпомагат стопанства с 10 и повече животни, но с намаляваща субсидия за големите стопанства.
Така за първите 50 крави ще се дават по 187 евро на глава, от 51-ата до 99-ата  – по 140 евро на глава, а от 100-та до 139-та – по 75 евро на глава. Решението е взето с цел да се подпомогне консолидацията на стада със 70-80 животни, при които е нужен работник на пълно работно време.

За млечния сектор е предвидено плащане за първите 40 животни на стопанство, като субсидията ще бъде различна в зависимост от това къде се намира фермата – в равнинен или в планински район. Премията на глава се очаква да бъде между 30 и 35 евро.

Страната ще се опита да овладее спада в броя на овцете, като подпомага първите 500 овце в стопанства с минимален размер от 50 овце-майки (за сравнение, в България минималният размер за подпомагане е 10 овце-майки). За получаването на субсидия ще трябва да се отговаря на минимални изисквания за производителност. Плащането ще бъде в размер на 18 евро на глава с добавка от 6 евро за овца с по-висока производителност или за преминаване към схеми за биологично производство, за качество или за географско означение.

Всъщност Франция прави генерална промяна във философията на подкрепа и увеличава значително средствата за пасищно животновъдство.

Страната ще прехвърли 3% от средствата за директни плащания към развитие на селските райони.

 

За автора

Сродни публикации