Как трябва да се съхраняват и пазят фуражите от АЧС » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Как трябва да се съхраняват и пазят фуражите от АЧС

Акценти

 • С цел да се ограничи възможността за пренасяне и разпространение на вируса по фуражите, те трябва да се съхраняват в затворени помещения, а именно складове и/или силози

Наложените изисквания и мерки са с цел опазване на биологичната безопасност

Заради опасността от разпространение на болестта Африканска чума по свинете от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикуваха списък с мерки и препоръки. Те са насочени както към стопаните, така и производителите на фуражи, чиито предприятия се намират в райони засегнати от болестта или има съмнения за наличието й.

Какви са изискванията, които трябва да се спазват:

В животновъдните обекти:

 1. С цел да се ограничи възможността за пренасяне и разпространение на вируса по фуражите, те трябва да се съхраняват в затворени помещения, а именно складове и/или силози.
 2. За изхранването на животните се използват различни посеви, зеленчуци, сено и слама. Те имат ниска способност да съдържат и запазват вируса на АЧС. Когато стопаните са решили да изхранват животните си с трева и слама с произход от територията на наблюдаваната зона трябва да спазват следните изисквания:
 • Забранено е изхранването на животните с прясна трева (зелена маса) или зърна за свине. Допустимо е такова хранене само ако суровините са обработени за деактивиране на вируса или са били недостъпни за диви свине и са съхранявани така за период не по-малък от 30 дни преди храненето на домашните животни.
 • Забранено е сламата да се използва за постеля на свине. Изключение правят случаите, в които тя е обработена за деактивиране на вируса на АЧС или е била недостъпна за диви свине. Съхранението й така трябва да е било не по-малко от 90 дни преди употреба й.

бала със слама

 1. Необходимо е да бъдат обезопасени всички възможни отвори и места за достъп, за да се съхрани фуража защитен и недостъпен за диви свине. По този начин може да се предотврати разпространението на вируса от диви на домашни свине. Може да се ограничат и епидемиологичните случаи при домашните свине.
 2. Необходимо е животновъдния обект да разполага с вход, оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства.
 3. В животновъдния обект трябва да има обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства (за живи животни, фуражи и инвентар). Те трябва да разполагат и с подвижни съоръжения за отвеждане на отпадните води.
 4. Почистването и дезинфекцията на транспортните средства се извършва в следните случаи:
 • Когато транспортните средства влизат във фермата или фуражното предприятие (при производство на фуражи в стопанството). Задължително е почистването и дезинфекцията на ходовата част на транспортните средства;
 • Когато транспортните средства напускат на фермата или фуражното предприятие (при производство на фуражи във стопанството). Задължителни са почистването и дезинфекцията на ходовата част;
 • Задължително трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани всички повърхности, оборудване и съоръжения, които са били в контакт с фуражите.
 1. Необходимо е в животновъдните обекти да се води и съхранява дневник, в който да се отразяват посещенията на външни лица.
 2. Задължително е дезинфекцията да се извършва с подходящите дезинфектанти и съгласно изискванията в дадените инструкции.

 

 

В предприятията за производство на фуражи (попадащи в наблюдаваната зона около огнището), предназначени за пазара:

 1. Задължително е животновъдния обект да разполага с вход, оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства.
 2. Задължително е в обекта  да има обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства. Необходимо е да има и подвижни съоръжения за отвеждане на отпадните води.
 3.  Почистването и дезинфекцията на транспортните средства се извършва в следните случаи:
 • Когато транспортните средства влизат във фермата или фуражното предприятие (при производство на фуражи в стопанството). Задължително е почистването и дезинфекцията на ходовата част на транспортните средства;
 • Когато транспортните средства напускат на фермата или фуражното предприятие (при производство на фуражи във стопанството). Задължителни са почистването и дезинфекцията на ходовата част;
 1. Задължително е при транспорт на фуражи, които са предназначени за пазара производителя да уведоми писмено ОДБХ. Необходимо е в дирекцията намираща се на територията, където е и обектът за производство да разполагат със следната информация: номера на транспортното средство, местоназначението на фуража (наименование на обекта/оператора до който се доставя), маршрут на движение на съответното транспортно средство. Уведомлението се подава в писмен вид по електронната поща до директора и до началник-отдел „Здравеопазване на животните“ на съответната ОДБХ.
 2. Задължително е в обекта да се води дневник за отчитане на ежедневните посещенията на външни лица.
 3. Задължително е дезинфекцията да се извършва с подходящите дезинфектанти и съгласно изискванията в дадените инструкции.
 4. Задължително е операторът да преработи процедурата си за почистване на транспортните средства. Целта е да се осигури ефективно почистване.

 

В предприятията за производство на фуражи, които доставят фуражи извън наблюдаваната зона около огнището:

 1. С цел да се ограничи възможността за пренасяне и разпространение на вируса по фуражите, те трябва да се съхраняват в затворени помещения, а именно складове и/или силози.
 2. Задължително е почистването и дезинфекцията на транспортните средства за превоз на фуражи и всички останали, обслужващи самите предприятия.
 3. Задължително е в животновъдния обект всеки вход да разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства.
 4. Задължително е в обекта  да има обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства. Необходимо е да има и подвижни съоръжения за отвеждане на отпадните води.
 5. Задължително е при транспорт на фуражи, които са предназначени за пазара производителя да уведоми писмено ОДБХ. Необходимо е в дирекцията намираща се на територията, където е и обектът за производство да разполагат със следната информация: номера на транспортното средство, местоназначението на фуража (наименование на обекта/оператора до който се доставя), маршрут на движение на съответното транспортно средство. Уведомлението се подава в писмен вид по електронната поща до директора и до началник-отдел „Здравеопазване на животните“ на съответната ОДБХ.
 6. Задължително е в обекта да се води дневник за отчитане на ежедневните посещенията на външни лица.
 7. Задължително е дезинфекцията да се извършва с подходящите дезинфектанти и съгласно изискванията в дадените инструкции.
 8. Задължително е операторът да преработи процедурата си за почистване на транспортните средства. Целта е да се осигури ефективно почистване.
 

Сродни публикации