Какъв ще е новият ред за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Какъв ще е новият ред за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Акценти

  • Списъкът с допустимите за подпомагане разходи по оперативните програми се разширява

Оперативните програми на организациите ще могат да се променят два пъти до 30 септември

Тази година в рамките на месец март, от 1 до 31, ще продължи общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. Тя засяга условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Предложените промени имат за цел да приведат националната правна рамка в съответствие със законодателството на ЕС. Също така следва да се облекчи административната тежест. Предвидено е да отпадне предоставянето на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред. Ще бъдат оптимизирани процесите и сроковете за всички страни, които участници в процеса на подпомагане на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

С корекциите и допълненията в наредбите ще се повиши гъвкавостта на действията на организацията. Ще се даде възможност за навременна промяна на оперативните програми, ако такава е необходима. Признатите организации на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от повече възможности за подпомагане чрез прилаганите оперативни програми. Така ще повишат и своя производствен капацитет.

Предвидено е да отпадне изискването за предоставяне на анкетни карти с анкетни формуляри. Няма да бъде изискуемо още и свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява групата. То ще се проверяват по служебен път.

В новите текстове е заложено проверяващите лица от МЗХГ да получат по-голям достъп, а именно до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация. Заедно с това и до стопанствата на членовете на организациите на производители, групите производители и асоциациите на организации на производители.

Промени има и в разпоредбите, които засягат оттеглянето на признаване. Включени са възможностите това да става и по заявление от съответната организация, група или асоциация.

Допълнения има в начина на изчисляване стойността на предлаганата на пазара продукция.

Какви са промените свързани с оперативните програми и допустимите за подпомагане разходи по тях?

Промените предвиждат до 30 септември организациите да имат възможност да направят две изменения в оперативните си програми. Това ще е допустимо, ако възникнат събития от извънреден характер, които възпрепятстват изпълнението на одобрена инвестиция. Съгласно корекциите в текстовете  след 30 септември веднъж годишно ще може да се изменя оперативната програма. Тази промяна ще даде възможност на организациите на производителите да бъдат в състояние своевременно да реагират на променените условия, за да могат да изпълнят оперативната програма. Съгласно сега действащите изисквания тя може да се коригира само веднъж годишно.

Списъкът с допустимите за подпомагане разходи по оперативните програми се разширява. В него влизат разходите за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя и разходите за изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии.

В проектонаредбата са определени правилата, чрез които се уреждат последствията от напускане на член, на чието стопанство е извършена инвестиция в изпълнение на оперативна програма.

Защо ще се проемнят и няколко други наредби?

Необходими са и промени в Наредба № 1 от 2015 г. Тя засяга договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Корекции ще има и в Наредба № 12 от 2015 г. Тя урежда условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Предвидено е да отпадне изискването за предоставяне на анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Конкретизирани са условията, при които министърът за земеделието, храните и горите ще издава заповед за оттегляне на признаването. Това ще може да се случи и:

  • след депозиране на молба от управителния орган;
  • при обявяване в несъстоятелност на организацията;
  • когато е призната въз основа на невярна информация.

Първите изкупвачи ще трябва да декларират ежемесечно:

  • изкупените директно от производителите количества овче, козе и биволско мляко;
  • цените за тях.

При подаване на  заявлението за признаване на организация на производители анкетни карти с анкетни формуляри вече няма да се подават от всеки от членовете. В устройствения акт на организацията следва да бъдат включени правила в случаите на напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция. Когато организацията не допусне или не осигури достъп на лицата, извършващи проверки, това ще бъде основание за оттегляне на признаването със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Сродни публикации