Какъв ще е бюджетът на ЕС за 2020 г. » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Какъв ще е бюджетът на ЕС за 2020 г.

Акценти

 • 21% от общия размер на бюджета за 2020 г. ще бъдат използвани за борба с изменението на климата

Европейската комисия излезе с предложение за бюджет на ЕС.

Неговият размер за 2020 г. е 168,3 млрд. евро. Средствата трябва да се използват за създаването на по-конкурентоспособна европейска икономика, солидарност и сигурност в ЕС и извън него. Бюджетът е седми и последен в рамките на текущия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. Чрез него следва да се оптимизира финансирането на съществуващи програми и нови инициативи. Средствата ще се използват и за засилване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията на Юнкер.

Определени са няколко приоритетни области, към които ще бъдат насочени средствата от бюджета за 2020 г. Избраните направления са:

 • конкурентоспособна икономика и млади хора;
 • засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него;
 • изменението на климата.

21% ще бъдат използвани за борба с изменението на климата от общия размер на бюджета за 2020 г. Според една от целите на текущия дългосрочен бюджет на ЕС 20% следва да се изразходват в тази насока. Икономическият растеж, европейските региони и младите хора ще бъдат подкрепени в 83 млрд. евро.

Конкурентоспособна икономика и млади хора

Предвидено е 24,7 млрд. евро да бъдат инвестирани в младите хора, създаването на работни места и повишаване конкурентоспособността на икономиката. Средствата ще бъдат разпределени, както следва:

 • 2,8 млрд. евро за програма „Еразъм+“;
 • 170 млн. евро ще отидат в подкрепа на младите хора, които желаят да станат доброволци и да работят в страната или в чужбина с Европейски корпус за солидарност (+ 15,5% повече от средствата за 2019 г.);
 • 1 млн. евро за малки и средни предприятия по програма COSME (+ 12.5% повече от средствата за 2019 г.);
 • 13,2 млрд. евро за изследователи и иновации в Европа по линия на програма „Хоризонт 2020“, включително Европейския съвет за иновации (+ 6,4% повече средства, отколкото през 2019 г.);
 • 1,2 млрд. евро за европейската глобална навигационна спътникова система „Галилео“ (+ 75% повече от средствата за 2019 г.).

За намаляване на икономическите и социалните различия между европейските региони ще бъдат използвани 58,6 млрд. евро.

 • 117 млн. евро за подкрепа на инициативата за младежка заетост. Целта е да се осигури подкрепа за младите хора, живеещи в райони, където безработицата сред младежта е висока.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него

За защита на гражданите на ЕС и осигуряване на сигурност и солидарност в ЕС и извън него ще бъдат използвани повече от 14 млрд. евро. Те ще бъдат разпределени по следният начин:

 • 156,2 млн. евро за новата програма RescEU за подготовка и реакция на естествени, технологични и изкуствени бедствия;
 • 420,6 млн. евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за създаване на постоянен корпус от 10 000 оперативни служители със собствено оборудване за защита на външните граници на ЕС (+ 34,6% повече, отколкото през 2019 г.);
 • 560 млн. евро за хуманитарна помощ и помощ за развитие на Сирия, Ливан и Йордания.

Изменението на климата

За насърчаване на устойчив растеж и подпомагане на земеделските производители, рибарството и биоразнообразието са предвидени 60 млрд. евро.

 

Сродни публикации