Какво ще проверява Европейската сметна палата през 2019 г. » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какво ще проверява Европейската сметна палата през 2019 г.

Акценти

  • Годишният бюджет на ЕС е приблизително 140 млрд. евро
  • ЕСП проверява дали средствата са събрани и разходвани правомерно, дали са правилно отчетени и какви са постигнатите резултати

Одитите през 2019 г. ще се фокусират върху основните предизвикателства пред ЕС, заявяват одиторите.

Годишният бюджет на ЕС е приблизително 140 млрд. евро. Това представлява около 1 % от брутния национален доход на всички държави членки на ЕС, или около 2 % от общия размер на държавните им разходи. Ролята на Европейската сметна палата (ЕСП)  като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са събрани и разходвани в съответствие с правилата, дали са правилно отчетени и дали постигат резултати ефективно и ефикасно.

Изборът на одитните приоритети на ЕСП е базиран върху настоящите предизвикателства пред ЕС и фокусът ще е повече върху оценката на това дали политиките и програмите на ЕС постигат своите цели и добавят стойност. Одитите ще бъдат насочени към основни въпроси като устойчивото използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията, сигурността и глобалното развитие, единния пазар, както и към осигуряването на отговорен и ефективен ЕС.

Едни от основните задачи на одиторите в областта на селското стопанство са:

  • Пестициди – този одит има за цел да направи оценка дали действията на ЕС за устойчива употреба на пестициди постигат резултати.
  • Инвестиции в екологична енергия – предложеният одит има за цел да направи анализ дали политиките на ЕС за климата и енергетиката включват ясни екологични критерии при вземането на решения кои инвестиции да бъдат осъществени.
  • Биологични храни – одитът е насочен към системата за контрол върху производството, преработката, разпространението и вноса на биологични продукти.
  • Научни изследвания и иновации в областта на климата и енергетиката – обхватът на одита е оценка на подкрепата на ЕС за научните изследвания и иновациите в областта на съхраняването на енергия.
  • Стабилизиране на доходите в ОСП – този одит ще се съсредоточи върху инструментите за управление на риска, предложени от ОСП (т.е. застраховки, взаимоспомагателни фондове и инструменти за стабилизиране на доходите), и по-специално върху тяхното прилагане, както и върху взаимното допълване/съгласуваността им с други мерки.
  • Инвентаризация на емисиите на парникови газове – проверка на системите на ЕС за събиране, проверка и докладване на данните относно емисиите на парникови газове и относно действията за смекчаване на последиците.
Клаус-Хайнер Лене

„Ще проверяваме всички тези области, за да установим дали ЕС изпълнява обещанията си“, каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене. „Това ще ни позволи да продължим да предоставяме на гражданите на ЕС и на институционалните партньори — както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки — независими и обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, които открояват това, което дава добри резултати, и това, което не функционира добре.“

Работната програма на одиторите е изготвена във важен момент за ЕС — в контекста на преговорите за бъдещия дългосрочен разходен план за периода 2021—2027 г., който ще трябва да бъде договорен до края на 2019 г. През следващата година Обединеното кралство ще се оттегли от ЕС и ще има новоизбран Европейски парламент и нова Комисия.

 

Сродни публикации