Какво се променя в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Какво се променя в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Акценти

  • Одобрените промени са свързани с включването в текста на ПМДР на методика за компенсации за акваекологични производители

Правителството днес одобри три групи изменения в полза на по-доброто управление и прилагане на ПМДР

Днес беше решено да се направят промени и в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Правителството одобри измененията, които трябва да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на ПМДР.

Планираните промени са в няколко направления. Първото е свързано с прехвърлянето на средства за финансиране на две местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). За стратегиите на МИРГ Самоков и МИРГ Силистра бюджета не достигна, затова те остават в списъка с резервните проектни предложения. Макар средствата за тях да няма, те не губят своята значимост за развитието на местните общности.

Другото направление на одобрените промени е свързано с включването в текста на ПМДР на методика за компенсации за акваекологични производители. Без да бъде изпълнено това условие не може да бъде даден старт на мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

Кандидатите, които могат да участват по тази мярка трябва да са производители на аквакултура и да търпят допълнителни загуби вследствие на ограниченията на екологичното законодателство. Методиката се прилага за стопанствата в НАТУРА 2000 и за тези извън защитените територии на Европейската мрежа.

Последната група от приетите изменения в ПМДР е в Рамката за изпълнение. Те обхващат промяната на индикаторите, които трябва да бъдат актуализирани към текущите резултати по програмата и повишаване на изпълнението на междинните и крайните цели по ПМДР.

 

Сродни публикации