Какво промени спешно трябва да се направят в Наредба № 6 » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Какво промени спешно трябва да се направят в Наредба № 6

Акценти

  • След акредитация на мярка „Инвестиции в предприятия“ в най-кратки срокове трябва да бъде отворен прием на заявления за финансово подпомагане

По-кратък ще бъде срокът за обществено обсъждане на измененията и допълненията на законовите текстове.

На 16 април 2019 г. беше внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. Тя урежда условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 год.

В мотивите към предложението е посочено, че в процеса на акредитиране на мярката са установени непълноти в приложимата нормативна уредба. Това провокира нуждата от тяхното коригиране. По този начин ще се постигне изпълнение на мярката съобразно изискванията на европейското право.

Какво трябва да се постигне с промените?

Чрез предложените промени следва да се прецизират контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното в процеса на издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“. Измененията  на текстовете са съобразени с дейността, правомощията и компетенциите на агенцията, а също и с нуждите на мярката и нейното прилагане.

Ще бъдат пояснени изискванията по отношение на критериите за оценка на проектите, подадени в ДФ „Земеделие“. Така ще може да се гарантира тяхното недвусмислено разбиране и прилагане и да се конкретизират начините за доказването  им.

Чрез промените ще възникне и друг ангажимент за кандидатите. Те ще трябва да предоставят някои допълнителни счетоводни и други документи заедно със заявлението за финансово подпомагане. Така ще се подобри управлението и администрирането на мярката.

Промените, свързани с прецизирането на текстове, не предвиждат създаване на допълнителни условия за кандидатите за тяхното участие по мярката.

Предложените изменения има няколко цели, а именно:

  • Ефективно прилагане на Национална програма за периода 2019 – 2023 година;
  • Осигуряване на възможност на кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ да се възползват от предвидения бюджет.

Очаква се броят на бенефициентите по мярка „Инвестиции в предприятия“, които ще се възползват от подпомагането да достигне 60 предприятия винопроизводители и организации.

Защо срокът за обществено обсъждане е по-кратък?

Неприемането или ненавременното приемане на измененията и допълненията на наредбата крие сериозни рискове. Те са свързани с опасността да не бъде получена акредитация на мярка „Инвестиции в предприятия“. Освен това може да не бъдат постигнати целите на Националната програма.

С наредбата не се въвеждат нови и не се изменят съществуващи регулаторни режими и такси и не се създават нови регистри. Наредбата не изисква от бенефициентите да представят документи и информация, които администрацията може да получи по служебен път. Очаква се нормативният акт да окаже положително въздействие върху микро-, малките и средни предприятия в лозаро-винарския сектор. Той ще им предостави възможност за финансиране на ново оборудване за производство на вино, пише още в мотивите.

съдебно чукче върху документи

Обществените консултации ще продължат до 30 април 2019 г. Причина за по-краткия срок е необходимостта да бъде акредитирана мярка „Инвестиции в предприятия“. След това в най-кратки срокове трябва да бъде отворен прием на заявления за финансово подпомагане. Така ще се осигури възможност за кандидатите да се възползват от предвиденото подпомагане за текущата финансова година, която приключва на 15 октомври. Необходимо е да се гарантира, че предвидените срокове ще осигурят технологичното време за подготовка на проектите, тяхното заявяване и последващо административно разглеждане и одобряване. Само така няма да се възпрепятства участието на заявителите по мярката.

 

Сродни публикации