Какво предвижда Закона за маслодайната роза » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Какво предвижда Закона за маслодайната роза

Акценти

  • Продукт със защитено географско наименование „Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)“ е етерично розово масло от Rosa damascena Mill

За създаването на насаждения от маслодайна роза ще може да се използва само сертифициран посадъчен материал

В рамките на един месец ще продължи общественото обсъждане на Закона за маслодайната роза. То трябва да приключи на 4 ноември 2018 г. Изготвеният проект има за цел да регулира сектора на розопроизводството и розопреработването у нас.

Регистър

Съгласно нормативния акт Министерството на земеделието, храните и горите ще трябва да създаде и поддържа национален публичен регистър. В него ще бъде вписана информация за розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. За да фигурират в него всички розопроизводители и розопреработвателите ще трябва да подават заявление в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите. Това ще се извършва лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В случаите, когато се извършва регистрация на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза е предвидено заявление да се подава до общинската служба по земеделие по местонахождение на обекта.

В срок от 14 дни регистрираните лица са задължени да заявят настъпили промени в обстоятелствата, които са вписани в регистъра.

Създаване на насаждения

Предвидено е насаждения от маслодайна роза да се създават само от сертифициран посадъчен материал. Той трябва да е с доказан произход и да отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.

Отново е посочен 14 дневен срок, в които розопроизводителите трябва да уведомят общинската служба по земеделие и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, ако създадат нови, подновят и/или изкоренят насаждения с маслодайна роза. На място се извършва проверка до 1 март. С нея се извършва идентификация на площите при новосъздадените и подновени насаждения. Определят се още вида и сорта на маслодайната роза. Отчита се и площта на бракуваните насаждения.

Всеки розопроизводител е длъжен до 31 юли да подаде декларация за количествата произведен и реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори.

Изкупуване на цвят от маслодайна роза

Според предвиденото в проектозакона, цвят от маслодайна роза ще се изкупува само въз основа на писмен договор. Той трябва да бъде сключен между регистрирани розопроизводител и розопреработвател.

Единствено регистрирани лица ще имат право да произвеждат продукти от цвят на маслодайна роза. Като към тях спадат и всички продукти със защитено географско указание „Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)“.

В нормативния акт ясно са описани изискванията към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. За тях трябва да е издадено разрешение за ползване, да са вписани в регистъра. Освен това те трябва да са оборудвани с инсталации за производство.

В случаите, когато се спира или възобновява дейността на обекта, розопреработвателите са длъжни в срок от 14 дни да уведомят компетентните органи.

Предвидено е всяка година до 30 септември да се подават документите за количеството и вида на произведените видове продукти от цвят на маслодайна роза.

Етикетиране на продуктите

При етикетирането на продуктите за вътрешния пазар задължително трябва да се посочи информацията, необходима за извършване на проследимостта им.

При хамуриране на продукти, които са произведени в различни дестилационни инсталации на обекта и/или от различни видове маслодайна роза, на етикета се посочва съдържанието в проценти на използваните видове маслодайна роза или номерата на смесените партиди.

В проектозакона също са разписани размерите на глобите и санкциите, които се налагат при нарушение на изискванията за производство и търговия.

Съгласно допълнителната разпоредба „Продукт със защитено географско наименование „Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)“ е етерично розово масло от Rosa damascena Mill. То трябва да е произведено в географският  район  включващ общините: Брезово, Калояново, Карлово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря от административна област Пловдив, Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня и Стара Загора от административна област Стара Загора,  Белово, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Стрелча от административна област Пазарджик, Ихтиман, Копривщица и Мирково от административна област София.

 

Сродни публикации