Какво показа оценката на ОСП » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какво показа оценката на ОСП

Акценти

  • Делът на средния селскостопански доход в сравнение с цялата икономика се е повишил до 47 %

Един от резултатите е намаляване процента на бедност в селските райони

Общата селскостопанска политика (ОСП) все повече се ориентира към пазара. Това спомага както за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за подобряване на търговските резултати. Подкрепа се осигурява за около 7 милиона бенефициенти. Като още един положителен резултат е и отчетеното намаление на бедността в селските райони. Това са само част от резултатите, получени от първата оценка на постигнатото от ОСП. Тя беше публикувана на 05 декември 2018 г. от Европейската комисия (ЕК).

Беше изпълнен ангажиментът на ЕК за подобряване на ОСП. В тази връзка бяха оповестени първите части от Общата рамка за мониторинг и оценка (CMEF). Използвани са 178 показателя и над 900 подиндикатора за разработване на рамката, която трябва да оцени до каква степен ОСП е постигнала своите три основни цели. Те обхващат жизнеспособното производство на храни, устойчивото управление на природните ресурси и действията свързани с климата и балансираното териториално развитие.

Какви са резултатите?

Чрез този процес показателите са отчели редица успехи за ОСП. Това включва промяна за ЕС от нетен вносител на селскостопанска продукция към износител на храни. През последните десет години износът на селскостопански хранителни продукти в ЕС почти се е удвоил. Същевременно се е запазил и отворения пазар. Освен това ЕС е най-големият вносител на селскостопански хранителни продукти от най-слабо развитите страни. Това също е причина за намаляване на разликата между световните и европейските цени на селскостопанските продукти. Това спомогна и за подобряване конкурентоспособността на европейското земеделие.

Освен това ОСП подкрепя 7 милиона бенефициери, които представляват около 65% от всички земеделски стопанства в ЕС. Спадналото ниво на бедност в селските райони се доближава до равнището на бедност на цялата икономика. Намалява и разликата между селскостопанските доходи и тези генерирани от други сектори. Делът на средния селскостопански доход в сравнение с цялата икономика се е повишил от 32 % през периода 2000-2010 г. и през 2016 г. е достигнал до 47 %.

Какво може да се подобри?

Въпреки това стана ясно къде може да се постигне напредък. Макар да са намалели емисиите на парникови газове (ПГ) и амоняка от селското стопанство са необходими допълнителни подобрения в екологичните аспекти от ОСП. Интересно е да се отбележи, че отчетеният ръст на производителност се дължи основно на изтичането на работна ръка, а не на научноизследователската дейност или на иновациите, както беше предвидено.

Бъдещата ОСП поставя акцент върху постигането на резултати и изпълнение на заложените цели. В тази връзка нова рамка за наблюдение и оценка на изпълнението ще определи единен набор от цели на равнище ЕС за преките плащания, пазарните мерки и развитието на селските райони. Подробните данни и обобщените табла за управление обаче вече осигуряват добра основа за определяне на политическите приоритети и подпомагат държавите-членки при изготвянето на техните стратегически планове за ОСП.

 

Сродни публикации