Какво показа оценката за ефективност на ОСП » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Какво показа оценката за ефективност на ОСП

ОСП

Акценти

  • По последни данни равнищата на бедност в селските райони намаляват

Отчетен е ръст в размера на биологичните стопанства в ЕС.

Равнището на бедността в селските райони е продължило да спада през 2016 г. и 2017 г. То е достигнало 24% през 2017 г. През същия период делът на биологичното земеделие в ЕС е нараснал до 7%. Това стана ясно след последната актуализация на показателите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Те се вземат под внимание при оценяване ефективността на ОСП.

С актуализиране на показателите бяха изпълнение част от ангажимента на Комисията за подобряване на ОСП. Самите показатели влизат в Общата рамка за мониторинг и оценка (CMEF). Чрез нея се оценява доколко ОСП работи за постигането на трите си основни цели за жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансираното териториално развитие.

Как се промениха показателите през последните години?

Показателите са отчели положително развитие по отношение на ОСП. Продължава преминаването към по-пазарно ориентирана ОСП. Данните сочат, че износът на селскостопански и хранителни продукти в ЕС през 2018 г. е бил 137,5 милиарда евро. Това е положението, въпреки спада в ценовата конкурентоспособност на ЕС през последните няколко години. Освен това търговският баланс на ЕС за селскостопанските хранителни продукти остава положителен и през 2018 г. той възлиза на 21,7 млрд. евро.

Що се отнася до селските райони, последните данни сочат, че равнищата на бедност намаляват. Между 2016 и 2017 г. те са спаднали с 2% (от 26% на 24%). Успоредно с това коефициентът на заетост в селските райони се е увеличил с 2% през същия период. Той се е повишил от 66% на 68%.

Паралелно с това расте и делът на биологичното земеделие в ЕС. През 2016 г. той е бил 6,7% от общата земеделска земя или 11,9 милиона хектара. През 2017 г. вече е достигнал 7% от общата площ на стопанствата, което представлява 12,6 милиона хектара земеделска площ. В Австрия тези промени са най-сериозни. Между 2016 г. и 2017 г. делът му там се е увеличил с още 2%, т.е. от 21% на 23% от общата селскостопанска площ.

Част от мерките за екологизиране са свързани с площите обработваема земя, които благоприятстват биологичното разнообразие. Чрез ОСП се осигурява подкрепа за доходите на земеделските стопани, които спазват селскостопански практики, спомагащи постигането на екологичните и климатични цели. Включително и за обработваемите площи, насочени към опазване на биоразнообразието. В периода 2016 – 2017 г. тези райони леко са се увеличили. Те са нараснали от 11,1 милиона хектара през 2016 г. до 11,4 милиона хектара през 2017 г.

Беше отчетено още, че неотдавнашното увеличение на емисиите на амоняк от селското стопанство се е забавило. То се стабилизирало на 3,61 млн. тона през 2016 г. , а през 2015 г. беше 3,60 млн. тона.

 

Сродни публикации