Какво обясниха от БАБХ относно жалбата на Генка Шикерова » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Какво обясниха от БАБХ относно жалбата на Генка Шикерова

Акценти

  • В случаите на подадени заявления за достъп до обществена информация, неподписани от подателите им, не са постановявани откази

Няма осъдително решение по отношение на Агенцията

Административният съд София-град (АССГ) не се е произнесъл с осъдително решение по жалба на Генка Шикерова. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съдът издава определение с № 6353 от 11.10.2018 г. в закрито съдебно заседание. То е било свързано с прекратено административно производство поради неподписано от страна на Генка Шикерова заявление за достъп до обществена информация. Поисканите данни са били относно обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП). С посоченото определение АССГ е отменил решението, с което е било прекратено административното производство. Изпратена е преписката на БАБХ за произнасяне по заявлението, въпреки че не е подписано от Генка Шикерова. Обжалваното решение за прекратяването на административното производство по искането за достъп до обществена информация е съобразено със съдебна практика на Върховния административен съд.

БАБХ ще се съобрази със съдебното определение и ще продължи процедурата по заявлението за достъп до обществена информация. Това ще бъде напавено съгласно изискванията на приложимия Закон за достъп до обществена информация.

В случаите на подадени заявления за достъп до обществена информация, неподписани от подателите им, не са постановявани откази. Дадени са указания и срок на подателите за отстраняване на нередовността. В Закона за достъп до обществена информация липсва задължение за подателя на искането да подпише същото. Такова задължение е налице по силата на чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

От 1 януари 2018 г. досега, БАБХ е предоставила пълен или частичен достъп по повече от 50 броя заявления. Те са били подадени от физически и юридически лица. Били са подписани, независимо дали са подадени по електронен път или на хартиен носител.

БАБХ категорично възразява срещу твърденията на г-жа Шикерова, че изборът на изпълнител на обезвреждането на страничните животински продукти се крие от Агенцията. Те са възложени публично и прозрачно. Спазени са редът и при условията на Закона за обществените поръчки. Процедурите са обявени публично. Те фигурират в регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки и на интернет страницата на БАБХ.

Във връзка със запитванията на г-жа Генка Шикерова на 5 август от БАБХ са изпратили писмо към NOVA. То е имало за цел да осигури необходимия диалог с медиите при предоставяне на информация. С писмото е поискана информация кога в програмата на телевизията е предвиден репортаж по темата с обезвреждането на страничните животински продукти. Официалният отговор на NOVA е, че органите на управление на „Нова Броудкастинг Груп“ АД не са одобрявали за включване в програмата на телевизионните канали на дружеството репортаж във връзка със събирането и унищожаването на СЖП.

 

Сродни публикации