Какво може да се промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Какво може да се промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Акценти

  • Проверките на земеделските земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) следва да се извършват задължително и на терен

От 26 септември до 28 октомври ще продължи общественото обсъждане на внесения от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева проект.

Става въпрос за Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

В мотивите към предложението е посочено, че в съответствие с една от мерките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) са разписани преференциални условия за участие в търг за продажба на свободни имоти в бившите стопански дворове. Основният приоритет на ОСП е осигуряване на подкрепа за развитие на малките и средни стопанства. Това се постига чрез специално финансово подпомагане. Чрез него следва да се стимулират лицата, занимаващи се със селскостопанска дейност.

В проекта на акт за изменение и допълнение на подзаконовата нормативна уредба e предложено допълване и прецизиране на разписаните процедури. Сега липсват ясни и подробни правила, които да разграничават процедурата за провеждане на търг за съседни имоти от тази за общите търгове. Така се дава възможност за заобикаляне или неправилно тълкуване на действащата нормативна уредба. Това нарушава както правата на заинтересованите лица, така и държавния интерес.

Според предложението в първия обявен търг могат да участват само собственици на имоти, съседни на предложените на търга земи. По този начин те увеличат площта на парцелите си. Разширяват и създадените от тях стопанства. Повишават приходите от продукцията си и заетостта в стопанствата.

В проекта е въведено и допълнително изискване.

Проверките на земеделските земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) следва да се извършват задължително и на терен. Така ще може да се установи дали насажденията се създават и отглеждат съобразно клаузите на договора. В случай на констатирани нарушения, ще могат да се предприемат своевременни действия за прекратяването им. Това ще завиши контрола от страна на министерството по отношение на тези дългосрочни договори. Именно те са и правно основание за получаване на субсидии за площ.

В мотивите е разписано и предложението оценките на земеделските земи да се възлагат и заплащат от директора на областната дирекция „Земеделие“. Така следва да се спестят разходи на заявителите и да се защити интереса на държавата, в лицето на МЗХГ, като се изготви независима от заинтересованите лица, реална пазарна оценка на имотите.

 

Сродни публикации