Какво беше интересното на форума „Качеството на храните – мит или реалност“ » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Какво беше интересното на форума „Качеството на храните – мит или реалност“

Акценти

  • Д-р Румяна Йорданова разясни правилата за биологично производство на храни

Бяха изнесени резултати от извършените проверки през 2018 г.

Кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“ се проведе с участието на експерти от дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Неин организатор беше Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС).

Три обществено значими теми бяха засегнати по време на форума. Те бяха следните:

  • „Био храни – изисквания  и контрол“;
  • „Двоен стандарт при храните – резултати и перспективи“;
  • „Замърсители в храните – законодателство и контрол“.

Бяха предоставени актуални данни, статистика и резултати от извършвания контрол и свързаното с това действащо българско и европейско законодателство. Бяха дискутирани тенденциите и очакванията за развитие в съответните области.

Биологично производство

За биологичното производство лекция изнесе д-р Румяна Йорданова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните“ в ЦУ на БАБХ. Тя разясни правилата за биологично производство на храни, означаването на биологичното производство. Беше обяснено още какъв е контролът върху използването на означения за биологично производство, съобразно националното законодателство и това на ниво Европейска общност. У нас компетентен орган за контрол на биологичното производство е Министерството на земеделието, горите и храните. От своя страна Българската агенция по безопасност на храните е определена като компетентен орган за контрол на биологични продукти и храни в търговската мрежа.

Двоен стандарт при храните

За двойните стандарти при храните говори д-р Татяна Николова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните”. Тя представи резултатите от проведените в 3 етапа проучвания на пазара в страни от Европейския съюз през 2017-2018 г. Изследвани са храни, произведени от големи международни компании. Извършен им е ценови анализ и проверка на етикетировката. Д-р Николова посочи откритите различия по отношение на състава на тестваните храни. От анализът на храните е станало ясно, че са спазени изискванията на Регламент (ЕС) №1169/2011 по отношение на предоставяне на информация на потребителите. Въпреки това са нужни законодателни промени на европейско ниво заради  различното качество и състав на храни от една и съща търговска марка.

По време на форума стана ясно какви са перспективите за развитие пред БАБХ като компетентен орган. Коментирани бяха бъдещите действия и проекти на Агенцията и съвместната й работа с Комисия за защита на потребителите и Съвместния изследователски център (JRC).

Замърсители на храните

За замърсителите на храната лекция изнесе д-р Кремена Стоева. Тя коментира също и действащото европейско и национално законодателство по отношение на безопасността на храните. Д-р Стоева подчерта, че БАБХ провежда ефективен и системен официален контрол, за да гарантира безопасността на храните. По време на лекцията си тя представи методите за вземане на проби и анализ за контрол на нивата на микотоксини, диоксини, тежки метали и нитрати, както и оценката на резултатите по микробиологични и фармакологични показатели и за замърсители и пестициди. Беше дадена яснота за програмите за лабораторен контрол, значението на официалния контрол по мониторинговите програми, техните цели и обхват.

11-тото издание на формата се състоя, за да бъдат обсъдени актуалните проблеми в областта на качеството на храните и приноса за осигуряването му.

Във форума участваха експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия и потребителски организации.

 

Сродни публикации