Какви ще са промените в Наредба № 4 от 2017 г. » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Какви ще са промените в Наредба № 4 от 2017 г.

Акценти

  • Изменения има и при воденето на дневниците за извеждане на животните на дневна паша

По мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ финансирането може да не стигне за всички

За обществено обсъждане до 19 септември 2018 г. е внесен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Сред направените предложения за промени е и нуждата от разписване на разпоредби, предвиждащи хипотезата за наличие на ограничени финансови средства или недостиг по мярката.  Предвидено е в заповедта за прием да фигурира информация, че за новите кандидати одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за ангажименти за новите дейности и животни след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).

След предвидените промени чл. 13 ал.1 ще се измени така: „Земеделските стопани предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ-РА. В план-програмата се посочва животновъдния обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включва данни за броя на животните по вид, категория и осигурената площ.“

Друго изменение гласи, че земеделските стопани вече ще могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и е в съответствие с условията по чл. 4.

Освен това към заявлението за подпомагане или при заявяване на нов животновъден обект към изпълняван ангажимент ще се прилага становище, по утвърден образец, издадено от директора на съответната областна дирекция по местонахождение на животновъдния обект на Българската агенция по безопасност на храните.

Ще бъде необходимо в становището да се включи информация за броя и вида на животните по категории, общ размер на площта на животновъдния обект, както и размера на осигурената подова площ в помещение и/или свободната площ на двора.

Изменения има и при воденето на дневниците за извеждане на животните на дневна паша.

 

крави на паша

Създават се и допълнителни разпоредби урегулиращи възможностите за прекратяване на ангажиментите или непредоставянето на финансова помощ от страна на разплащателния орган. Конкретизирани са условията, при които земеделски стопанин не може да получи финансиране, а също и тези за прекратяване на ангажимента.

Разписани са редът и изискванията за одобряването на доброволен отказ от участие в мярката от страна на земеделския стопанин. Определени са и случаите, в които няма да бъде допускат доброволният отказ от поетия ангажимент.

Чрез предложените промени се урежда и срокът за предоставяне на допълнителната информация, която земеделските стопани трябва да предоставят при извършване на контрола от ДФЗ – РА. Ясно и конкретно е определен срок от 15 дни от датата на получаване на искането на информация.

Друго нормативно облекчение, което е предложено за одобрение е отпадането на описа за отглежданите животни, който е посочен в Приложение № 4 към чл. 19, ал.1.

 

Сродни публикации