Какви са предложените промените в Закона за животновъдството » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какви са предложените промените в Закона за животновъдството

Акценти

  • Ще бъдат налагани имуществени санкции в размер на 1 500 до 2 000 лв. за развъдните организации, които не контролират селекционните признаци, заложени в развъдните им програми

До 24 септември 2018 г. ще продължи общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството

Чрез него се цели актуализирани и прецизирани на действащите норми, както и въвеждането на нови такива, които да бъдат синхронизирани с Европейското законодателство.

Сред предложените промени особено важни са тези касаещи условията и реда за признаване на развъдните организации и одобрението на развъдните програми. Планирано е разрешение за развъдна дейност да се дава на признати за такива организации, които имат одобрена развъдна програма. За целта организацията ще трябва да подаде общо заявление за признаването й за развъдна и за одобряване на развъдната програма. Чак след това ще й се издава разрешение за извършване на развъдна дейност.  Предвидено е да отпадне представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

След като развъдната организация подаде заявление ще се сформира комисия, която да го разгледа. След това ще трябва да се извърши и задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Така ще се повиши контролът върху развъдната дейност, а процедурата ще стане вече с продължителност от пет месеца. Този един месец в повече спрямо сегашната продължителност е предвиден за изпълнението на задължителната физическа проверка на място и разглеждането на резултатите от нея.

Определени са случаите, в които съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1012/2016 ще може да се даде отказ за издаване на разрешение. Подробно е разяснено кога при кандидатстване с нова развъдна програма за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност ще се застраши изпълнението на вече одобрена такава на съществуваща организация.

Предвидено е чрез изпълнението на създадена за целта процедура да се даде възможност на развъдните организации да променят вече одобрената развъдна програма.

Друга важна промяна е, че вече ще има възможност да бъде отнемано частично разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията. Това ще се случва при констатирани нарушения в селекцията и репродукцията на селскостопански животни с повече от една порода. Чрез това изменение развъдното сдружение ще може да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода, отново кандидатства за одобрение на развъдна програма.

пари

Предвидено е още да бъдат налагани имуществени санкции в размер на 1 500 до 2 000 лв. за развъдните организации, които не контролират селекционните признаци, заложени в развъдните им програми. Глобите ще се удвояват при повторно нарушение.

Публичност и прозрачност на работата на развъдните организации ще се постигне след като Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.

 

Сродни публикации