Какви са предложените допълнения на Наредба № 5 от 2009 г. » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Какви са предложените допълнения на Наредба № 5 от 2009 г.

Акценти

  • Удължаването на срока засяга и схемите за преходна национална помощ

Европейски регламент позволи удължаване на сроковете за подаване на заявления.

От 15 до 28 май 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. Тя урежда условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Внесеното предложение е във връзка с публикувания на 15 май 2019 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766 на Комисията от 14 май 2019 година. Той е за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2019 г. Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания. Освен тях и схемите за преходна национална помощ. Променя се срокът и за мерките, базирани на площ, по ПРСР 2014-2020 г., за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Промените в сроковете ще важат само за 2019 г.

В мотивите към предложението е разписано, че удължаването на срока до 15 юни e възможно само за 2019 г. Освен това то e доброволно за прилагане от държавите членки. Извършва се на базата на национално решение. Това става от датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766. При удължаване на стандартния срок за подаване на заявления автоматично се удължава и периодът на подаване на заявления със санкция. Той се променя с 25 календарни дни след датата, фиксирана за удължаване.

Удължаването е съобразено с графика на проверки. Те се извършват във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014-2020 г. Затова е предложено срокът за подаване на заявленията за 2019 г. да се промени. Така по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014-2020 г. той се удължава до 23 май 2019 г. До 10 юни 2019 г. следва да се удължи и срокът за:

евро върху календар

  • извършване на промени в заявленията и в приложените документи;
  • добавяне на допълнителни схеми и мерки;
  • добавяне на земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Със заключителната разпоредба на Наредбата се предвижда влизането й в сила на 15 май 2019 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/766, който дава възможност на държавите членки да удължават крайните срокове за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане най-късно до 15 юни, влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на ЕС – 15 май 2019 г.

 

Сродни публикации