Какви са законовите изисквания за хранене на животни » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Какви са законовите изисквания за хранене на животни

Акценти

  • Забранено е храненето на животните с фуражни суровини, получени от преработката на странични животински продукти

Според БАБХ спазването им е от значение за ограничаване разпространението на АЧС.

С цел ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) напомнят, че изискванията за храненето на животните важат за всички лица, които отглеждат и се грижат за животни. В това число влизат и хората, които го правят за задоволяване нуждите на собственото домакинство. В Закона за фуражите са разписани и прилаганите мерки по отношение условията за храненето на животните. Като трябва да се уточни, че тук става въпрос и за т.нар. „заден двор“, в който се отглеждат прасета.

При посещението си у нас и екипа за спешни действия на Европейската комисия даде същите препоръки за  задълженията на стопаните и храненето на животните в личните стопанства. Те са съобразени със Стратегията на Европейския съюз за борба с АЧС.

В България по-голямата част от комбинираните фуражи се предлагат гранулирани. Този процес се извършва при температура над 70 °C. Това допринася за унищожаване вируса на АЧС.

Съгласно Закона за фуражите е недопустимо храненето на животните с фуражни суровини, получени от преработката на странични животински продукти. Изцяло се спазва забраната, въведена с Регламент на ЕС  (Регламент (ЕО) № 999/2001). Забранява се още и храненето на животните с кухненски отпадъци. Недопустимо е такова и с фуражни суровини, съдържащи или получени от кухненски отпадъци.

Селскостопанските животни не могат да бъдат хранени още със зелена трева, директно чрез паша. Недопустимо е да им се дава и окосена зелена маса от земя, която е торена с органични торове или подобрители на почвата, различни от оборски тор. В рамките на най-малко 21 дни след наторяване животните не трябва да се пускат на паша на тези земи.

При хранене на животни лицата, които ги отглеждат, трябва да спазват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиената на фуражите.

Какви са изискванията съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност?

Съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност, общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Задължение на кметовете и кметските наместници е да осъществяват контрол за спазване на Наредбата.

Прилагането на мерките за превенцията за разпространение на заболяването АЧС е отговорност на всички заинтересовани страни. От решаващо значение е Съдействието и сътрудничеството на всички институции, включително органите на местната власт.

От БАБХ призовават всички граждани да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99, ако станат свидетели на неспазване на изискванията, посочени по-горе.

 

Сродни публикации