Какви са забраните в пожароопасния сезон » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Какви са забраните в пожароопасния сезон

Акценти

  • Забранено е изгарянето на стърнища, други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници

Сигнали за пожар трябва да се подават незабавно на ЕЕН 112.

Все повечето слънчеви часове и повишаването на температурите създават предпоставка за възникването на пожари. Тези бедствия са често явление през месеците юни, юли, август и септември. Именно по тази причина е обявен пожароопасен сезон във всички земеделски територии на община Берковица, предаде ИА „Фокус“.

Забрани и ограничения

С цел превенция и защита са въведени някои забрани. Недопустимо е изгарянето на стърнища, други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници. Забранено е паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Не се допуска извършването на ремонтни дейности по линейни обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи.

Задължение на физическите и юридическите лица, които преминават покрай неожънати площи е да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност. С действията си те не трябва да предизвикват възникването на пожари. Юридическите лица, които стопанисват републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви имат определени ангажименти. Те трябва да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Изисквания към земеделската техника

По време на жътвената кампания следва да се използва само земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед. Такъв може да се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Периодичен технически преглед е необходим съгласно Закона за движение по пътищата. Използваната земеделска техника трябва да бъде осигурена с необходимите пожаротехнически средства и искрогасители в съответствие с нормативните изисквания.

Опазване на горските територии

На разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи. Собствениците на линейни обекти и съоръжения, които преминават или попадат в горските територии, за които е учредено право на строеж или сервитут също имат определени ангажименти за осигуряване защитата от пожари. За собствена сметка те трябва да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние. В тази връзка е необходимо периодично да ги почистват от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали. Задължение на сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Община Берковица е да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии. Това следва да се прави преди всеки излет.

Пожарна безопасност и защита на населението

РС „Пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция на горите – Берковица самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии в община Берковица. Организирането на борбата с горските пожари се извършва от органите на РС ПБЗН. Съдействие им оказват: държавното горско стопанство, сдруженията на ловците, риболовците, общината, кметствата, собствениците и ползвателите на горски територии, а също и лицата извършващи дейности в тях.

При забелязване на пожар задължително следва да се подаде сигнал към ЕЕН 112 и да бъдат уведомени РС ПБЗН. Служителите апелират за съдействие от страна на гражданите. Така ще е осигури защита на земеделските земи, посевите, горите и домовете.

 

Сродни публикации