Какви промени се подготвят в Националния план за употреба на пестициди » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какви промени се подготвят в Националния план за употреба на пестициди

Качиха за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди.

Мярка 1 „Обучение“

За да се отчете нуждата от обучение на земеделските стопани, се въвежда нов показател: „% обучени от общия брой регистрирани земеделски стопани“.

Мярка 2 „Изисквания за продажба на пестициди“

За да се противодейства срещу нелегалния внос и търговия с неразрешени Продукти за растителна защита (ПРЗ), беше предложено към тази мярка да се включи нова дейност „Противодействие срещу нелегалните пестициди“.

Мярка 3 „Боравене със и съхранение на пестициди и управление на техните опаковки и остатъчни количества“

Въвежда се показател „Събрани количества празни опаковки по години“ или „% събрани опаковки от всички употребени опаковки“. Така ще се проследи събирането на празни опаковки от употребени ПРЗ.

Мярка 4 „Проверка на използваното оборудване за прилагане на пестициди“

Въвежда се изискването оборудването за прилагане на пестициди с авиационна техника да се регистрира в съответната областна дирекция „Земеделие“ от оператора. Следва да се впише в регистъра и впоследствие да се проверява от Центровете за изпитване и сертифициране в Пловдив и Русе и показател.

Мярка 5 „Въздушно пръскане“

За количествено измерване на въздушното пръскане релевантна информация е размерът на територията на третираната площ. Ето защо се въвежда показател за отчитане на дейността „Третирани площи (земеделски и горски) в хектари по видове култури“.

Мярка 7 „Намаляване на нивата на остатъците от пестициди в храни от растителен произход (българско производство)“

През годините се наблюдава трайна тенденция за намаляване на броя на пробите с остатъци от пестициди под и над максимално допустимите количества. Поради това не се налага да се увеличи броят на взетите и анализирани проби. На видовете култури – на база оценка на риска;

Като съществен показател за спазване на принципите на устойчивата употреба на пестициди се въвежда показател „Идентификация на употребените ПРЗ при листни проби“;

Мярка 12 „Намаляване на употребата или на рисковете от пестициди за определени площи“

В дейност „Предприемане на допълнителни мерки за опазване на пчелите от отравяне с пестициди“ се въвежда нов измерим показател „Брой подадени декларации по чл.110, ал. 2, т. 4 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) при разрешаване на въздушно пръскане“.

Проектът на актуализирания Национален план е публикуван ТУК.

Предложения и становища се приемат до 6 юли 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации