Какви промени предстоят след протестите на биопроизводителите » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Какви промени предстоят след протестите на биопроизводителите

Акценти

  • Общественото обсъждане на предложението ще продължи 14 дни или до 6 май 2019 г.

Необходимо е да се популяризират ползите от производството и консумацията на биологична продукция.

Вчера, на 23 април 2019 г., беше внесен за обществено обсъждане Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. В мотивите към предложението е посочено, че в страната ни има много предпоставки за развитие на биологичното производство.

Голяма част от районите са запазени от екологична гледна точка. Редица фактори пък мотивират производителите да се насочат към биологичното производство. То осигурява ползи за околната среда и селските райони. Също така и подпомага задоволяването на растящите потребности на потребителите. Все повече от тях се насочват към здравословните храни.

По оперативни данни към края на 2017 г. общо регистрираните в МЗХГ биологични оператори са били 6 822 броя. Година по-рано те са били с 440 повече. Сега броят им е 4 023 броя. Цифрите сочат, че през 2017/2018 стопанска година операторите в система на контрол в биологичното производство са били 4,3% от общо регистрираните 93 021 земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. Тя урегулира създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани. През 2017 година този дял е бил 7,1%, пише още в мотивите.

В тях са посочени и точните данни за промените в производството на различните селскостопански култури през годините. За някои от тях ръстът е значителен, а при други е отчетен спад.

Въз основа на представените данни възниква необходимостта от засилване на усилията на министерството в партньорство с бизнеса и неправителствените организации. Трябва да се популяризират ползите за производителите и потребителите. Добре е те да знаят какви са предимствата от консумацията и производството на биологичните продукти и храни.

В мотивите е записано още, че е необходимо подпомагане на биологичните производители по Програмите за развитие на селските райони. Следва да се работи и за повишаване осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно с български продукти.

Нов заместник-министър трябва да отговаря за сектор биологично призводство

Предлаганото изменение на Устройствения правилник на МЗХГ създава предпоставки изпълнението на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество да се гарантира от отделен заместник-министър. Така следва да се подпомогне засилването на партньорство с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и розопроизводство. Ще се постигне успех и при популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни.

Не се очаква предвиденото увеличение на броя заместник-министри от четири на пет да окаже въздействие върху определената в Устройствения правилник на МЗХГ обща численост на персоната. Предвидено е да бъде извършена компенсираща промяна по отношение на числеността на експертните и технически сътрудници към политическия кабинет на министъра.

Общественото обсъждане на предложението ще продължи 14 дни или до 6 май 2019 г. Срокът е съкратен в резултат от засиленото обществено недоволство на част от земеделските организации в сектора. През последните дни бяха организирани протести, които наложиха предприемане на спешни мерки за засилване на партньорството с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и розопроизводство.

 

Сродни публикации