Какви позиции ще защитава България в преговорите по ОСП през текущата 2020 година » Съвети в земеделието

април 13, 2021

Какви позиции ще защитава България в преговорите по ОСП през текущата 2020 година

ОСП

Министерският съвет прие Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година.

Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред. Те са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях.

По отношение на реформата на ОСП след 2020 г. правителството:

  • – Ще продължи да декларира амбиция за приемане на по-високи нива за обвързана подкрепа, осъществявайки тясно сътрудничество с държавите членки (ДЧ), с които имаме сходни позиции.
  • – Ще настоява за запазване на преходната национална помощ и след 2020 г. За целта ще  положи всички усилия за ефективно сътрудничество с ДЧ, които заявяват интерес за запазването на този вид подкрепа.
  • – Изразява опасения към предвидената възможност Комисията да спре или трайно да намали плащанията за ДЧ, както и възможността за спиране на плащания във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението на Стратегическия план. Предвидените задължения на ДЧ да прогнозират за продължителен период от време в особена конкретика, без да могат да предвидят в дългосрочен план динамичните промени в сектора, е практически невъзможно. Това ще доведе единствено до допълнителна административна тежест и финансови санкции.
  • – Слабостите на Новия модел на изпълнение могат да бъдат преодоляни единствено чрез увеличаване на периода на целеполагане. Предлага се въвеждането на годишните цели да отпадне. Да бъде заменено от залагането на цели в средата и края на програмния период.
  • – Счита за необходимо да бъде запазен бюджетът на Съюза за училищната схема в размер на 250 000 000 евро.
  • – Счита за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне 1 година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика. Целта е да се гарантира непрекъснатост на ОСП до създаването на новата система.

Запознайте се с пълния текст на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година.

 

За автора

Сродни публикации