Каква ще е оценката на политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Каква ще е оценката на политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство

Акценти

  • Публичната консултация относно прилагането и въздействието на политиката ще започне в началото на 2019 г.

Европейският съюз гради своята политика за насърчаване на селскостопанските продукти с цел повишаване конкурентоспособността на заетите в сектора страни. Идеята е това да се случи както вътре в самия съюз, така и във взаимоотношенията на членките му с трети страни. Необходимо е да бъдат запознати потребителите с ползите, който носят селскостопанските продукти, начините, методите за производството им и предимствата на всеки от тях. Важно е хората да са наясно със схемите и маркировките за определяне качеството на продуктите.

Политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските продукти беше променена през 2014 г. и годишното увеличение на бюджета тогава достигна до 200 млн. евро до 2019 г. Самата тя се гради на дейности свързани с провеждането на годишни промоционални програми, панаири, мисии на високо равнище и комуникационни кампании, които имат за цел да информират, запознават и осведомяват трети страни със селскостопанските продукти на ЕС. Чрез повишаване на информираността за качествата и видовете европейски продукти ще се увеличат и възможностите за износ към страни извън ЕС.

Предвидено е оценката на политиката на ЕС да се изготвя от външен изпълнител. За целта ще се използват наличните данни за изпълнението й, за пазара, за осведомеността на потребителите и заинтересованите страни относно качествените продукти и схеми.

Паралелно с външното оценяване ще се проведе и публична консултация относно прилагането и въздействието на политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство. Тя ще започне в началото на 2019 г.

 

Сродни публикации