Каква финансова подкрепа получиха стопаните в Пловдивско » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Каква финансова подкрепа получиха стопаните в Пловдивско

Акценти

  • Повече от 7, 622 млн. лв. са изплатени на 5 911 земеделски стопани по Схемата за преразпределително плащане (СПП)

5 881 земеделски стопани в областта прилагат селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда

За отглеждането на ориз у нас са необходими подходящи условия. Трудностите през земеделските стопани избрали тази култура не са малко. Оризът не е признат за чувствителен продукт. По тази причина и стопаните, които го отглеждат не получават субсидии различни от изплащаните за другите видове зърнени култури. В България голяма част от насажденията са разположени в Пловдивско. Там тази година площите заети с ориз са 75 000 дка, при общо за страната 101 700 дка. Финансова помощ по СЕПП за Кампания 2017 са получили 114 земеделски стопани. Общата стойност на изплатените средства е в размер на 1,5 млн.лв.

За отглеждането на ориз е необходимо голямо количество вода, без напояване чрез система или по друг начин посевите не биха оцелели. Жътвата на културата е още по специфична. При високата влажност на почвата прибирането на реколтата се затруднява изключително много, което налага употребата на специална техника.

Производителите на ориз могат да участват по мерките от ПРСР 2014 – 2020, за да получат финансова подкрепа за закупуването на нужната техника за засяване и прибиране на реколтата. Помощ може да им бъде осигурена и за създаването на помещения и предприятия за обработка на продукцията.

Плащания за Кампания 2017

За Кампания 2017 в Пловдивско 5 925 земеделски производители са получили подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Финансовата подкрепа, която е разпределена е в общ размер на 41, 678 млн.лв.

5 881 земеделски стопани са получили повече от 26, 354 млн. лв. за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП).

Повече от 7, 622 млн. лв. са изплатени на 5 911 земеделски стопани по Схемата за преразпределително плащане (СПП).

По подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в планински райони“) от марка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ са изплатени почти 3, 573 млн. лв. Средствата са разпределени на 1 142 земеделски производители.

568 са земеделските стопани, които са получили помощ по подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“). Към тях са разпределени около 1, 646 млн. лв. на.

По Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ) 872 земеделски производители са получили общо 6, 460 млн. лева.

240 пък са земеделските стопани, които са получили почти 2, 884 млн. лв. финансова подкрепа по направление Биологично растениевъдство от Мярка 11 – „Биологично земеделие”.

Повече от 73 хил. лв. са изплатени към 371 стопани по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС).

590 земеделски стопани са получили повече от 1, 344 млн. лв. по Схемата за обвързано подпомагане за плодове – СП (други).

4, 070 млн. лв. са платени на 960 бенефициента по Схемата за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна група).

 

Сродни публикации