Каква е позицията на България за неутралната спрямо климата икономика » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Каква е позицията на България за неутралната спрямо климата икономика

Акценти

  • Създаването на обща, европейска политика за стимулиране на научната и развойна дейност е необходимост

Необходимо е мерките, които ще се предприемат, да бъдат съобразени с технологичните възможности на индустрията.

На 28 ноември 2018 г. беше представено Съобщението на ЕК „Чиста планета за всички – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“. Днес правителството одобри позицията на България относно него.

Чрез това съобщение ЕС се стреми да запази водещата си глобална роля в действията срещу изменението на климата. За целта е необходимо да бъде проведен дебат, в които да участват заинтересованите лица на всички нива. Така ще се осигури възможност за изготвянето на рамка за дългосрочния принос на ЕС към постигане на целите, установени със Споразумението от Париж.

Страната ни подкрепя провеждането на задълбочена и всеобхватна дискусия и търсенето на широка подкрепа от обществото, от всички сектори на икономиката и от всички административни нива. Това е и одобрената днес позиция. В рамките на този преход за България ще бъдат водещи:

  • принципите за разходоефективност;
  • отчитането на националните специфики;
  • правото на държавите сами да определят енергийния си микс;
  • технологичната неутралност;
  • икономическото развитие;
  • социалното благополучие на гражданите.

За страната ни е важно мерките, които ще се предприемат, да бъдат съобразени с технологичните възможности на индустрията. Те трябва да се основават на оценки на въздействие по сектори, особено по отношение на малките и средни предприятия.

земеделско стопанство

За България е важно да има повече яснота за прилагането на принципа за солидарност в процеса на постигане на общите цели на Съюза, а също и справедливото разпределение на разходите и ползите от прехода. Създаването на обща, европейска политика за стимулиране на научната и развойна дейност е необходимост. Така ще може да се създаде благоприятна среда за иновативни решения с помощта на публично финансиране и субсидии за частна изследователска и развойна дейност, демонстрационни проекти и най-вече подпомагане на практическото внедряване на иновациите.

 

Сродни публикации