Информационна мрежа ще съдейства на българските производители » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Информационна мрежа ще съдейства на българските производители

По инициатива на Български икономически форум, в София беше представен проекта „ Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство”-AGRO-START. На конференцията присъстваха представители на МЗХ, НССЗ, на частния и неправителствения сектор свързани с развитието на растениевъдството и животновъдството у нас. Периода на изпълнение на проекта е 24 месеца с общ бюджет от 1 млн. 713 хил. евро, осигурени от ЕС. В реализацията му ще си партнират 12 организации от 7 страни, между които Албания, Гърция, Румъния, Словения, Италия и др.

Основната цел на проекта е да се разработи Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в Югоизточна Европа. Документът ще съдържа насоки към организациите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса, как най-правилно да оценяват МСП (Малки и средни предприятия), за да ги подпомогнат при преодоляването на общите предизвикателства, както и да ги напътстват ефективно, за да могат МСП да се възползват в максимална степен от възможностите, които им се предоставят от икономическата зона на Югоизточна Европа. Друга важна задача при изпълнението на проекта, ще бъде повишаване информираността на МСП относно нуждата от иновации и предоставяне на усъвършенствани услуги за диагностика и оценка на иновации.

В целевата група на проекта AGRO-START са организациите, които предлагат услуги в подкрепа на бизнеса за МСП в секторите растениевъдство и животновъдство от икономическата зона на Югоизточна Европа, а именно бизнес асоциации, търговски камари, организации за насърчаване на търговията, публични организации, синдикални и неправителствени организации, частни агенции. Крайните бенефициенти са МСП и предприемачи от Югоизточна Европа, осъществяващи дейност в секторите растениевъдство и животновъдство.

Със стартирането на проекта ще бъде разработена международна база данни с доставчиците на услуги в двата сектора, в която ще бъдат включени всички участващи страни. С помощта на тази база предприемачите ще могат да се възползват от адекватна помощ при стартиране на собствен бизнес. Ще се разработят инструменти за популяризиране на предприемаческите инициативи на международно ниво- уеб конструктор, позволяващ на предприемачите бързо, лесно и безплатно да създадат свой собствен сайт, както и виртуален панаир, на който МСП от секторите растениевъдство и животновъдство да промотират продуктите си на виртуални щандове.

 

За автора

Сродни публикации