Интересът към подмярка 4.1 провокира увеличение на бюджета й » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Интересът към подмярка 4.1 провокира увеличение на бюджета й

Акценти

  • Към 24.10.2018 г. ДФЗ е разполагал със свободен финансов ресурс за финансиране на заявления, получили от 38 до 36 точки

Още финансови средства ще бъдат насочени за финансиране на проекти по подмярка 4.1

Въз основа на доклад изготвен от зам.-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева са внесени корекции в бюджета по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя е част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Въведените промени имат за цел да осигурят максимално усвояване на средства от ПРСР за периода 2014-2020.

С проект на заповед са увеличени средствата за сключване на договори над бюджета в размер до 49 455 360 евро. Те ще бъдат използвани за удовлетворяване на заявленията за подпомагане, подадени в първия прием по подмярката.

Общият брой на подадените заявление за участие по подмярка 4.1 е 3 362. Размерът на заявената по тях субсидия е 630 192 460 лв. За този период на прием определеният бюджет е в размер на левовата равностойност на 150 млн. евро.

На 26.05.2016 г. със Заповед № РД 09-316 с 14 851 200 евро е увеличен размера на финансовата помощ.

Няколко месеца по-късно, на 04.10.2016 г., с нова заповед № РД09-756 е определен бюджет за сключване на договори над бюджета в размер до 49 455 360 евро. Тази промяна цели да осигури финансиране за заявленията за подпомагане, които са получили над 33 точки по критериите за подбор.

Какво показаха данните на ДФЗ?

В доклада е описано още, че към 24.10.2018 г. Държавен фонд „Земеделие“ е разполагал със свободен финансов ресурс. Той е бил достатъчен за финансиране на заявления, получили от 38 до 36 точки от одобрените и договорирани под условие заявления за подпомагане. С условни договори остават проекти, получили от 35 до 33 точки по критериите за подбор. Нужният бюджет, за отпадането на условните клаузи, е в размер на близо 21 179 546 евро. Освен това ДФЗ е разполагал и със свободен финансов ресурс по втория прием по подмярката.

По данни на ДФЗ, остатъчният свободен финансов ресурс по Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. ,по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е равен на 6 856 477.87 евро. Освободеният финансов ресурс е бил недостатъчен за отпадане на условните клаузи по сключени договори, по заявления за подпомагане, получили 35 точки съгласно критериите за оценка. По тях одобрената финансова помощ е в размер на 8 057 443.96 евро. В бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. са налични 48 562 405.63 евро. В тази цифра влизат освободените средства и финансов ресурс, за които към момента не са обявени приеми . Не се предвижда обявяване на прием и през 2019 г.

 

Сродни публикации