Започна изплащането на средства по мерки 10 и 11 » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Започна изплащането на средства по мерки 10 и 11

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по Мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Подпомагането е достигнало до 2800 земеделски стопани.
По направление „Биологично пчеларство“ от Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 са преведени над 6,2 млн. лева.
По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ са платени над 11,2 млн. лв. Според утвърдените правила, 75 % от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25 % от Националния бюджет.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ земеделските стопани трябва да представят документ за преминато обучение или да докажат опит до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане. В случай, че земеделските стопани не изпълнят това изискване, ДФЗ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ.

Повече информация за необходимото обучение можете да намерите ТУК.

 

Сродни публикации