Изплатиха над 730 хил. лева на три проекта по програма „Рибарство” » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Изплатиха над 730 хил. лева на три проекта по програма „Рибарство”

Единият проект е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, другият – по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, а третият във връзка с изпълнение на стратегия за развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Авансово плащане в размер на 682 000 лв. получи рибно стопанство за отглеждане на американска дъгова пъстърва (Salmo gairdneri irideus) в землището на с. Беден, община Девин. С реконструкцията бенефициентът ще увеличи добива си близо два пъти и ще постигне нарастване на пъстървата до 300 гр. за една година. Общата стойност на субсидията е 1 363 932 лв. Крайният срок за изпълнение на инвестицията е септември 2013 г.

Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната финансова помощ покрива до 60% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% са европейски средства, а 25% – доплащане от държавния бюджет.

Собственик на риболовен кораб получи над 33 хил. лева по Мярка 1.1 за нарязване на плавателния съд на скрап. Фирмата има сключен договор за покупко-продажба на отпадъците с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Мярка 1.1 е с компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
Държавен фонд “Земеделие” извърши и първо плащане в размер на 17 014 лв. на бенефициент във връзка с изпълнение на Местната стратегия за развитие на МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. Средствата са за дооборудване на водолазен център за подвoден екотуризъм, зала за обучения и стаи за настаняване в с. Тюленово, община Шабла. Мярката “Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие” e от Местната стратегия за развитие на МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. Субсидията покрива до 60% от одобрените разходи, като 75% са европейските средства, а 25% – от националния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации