Изплатиха близо 26 млн. лева за агроекология за Кампания 2019 г. » Съвети в земеделието

юни 26, 2022

Изплатиха близо 26 млн. лева за агроекология за Кампания 2019 г.

Акценти

  • Изплатените средства са за кампания 2019

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ преведе 25 940 506 млн. лева по мярката. Подпомагане получиха 2 110 земеделски стопани.

Изплатените средства са за кампания 2019. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% – от националния бюджет.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

Фонд „Земеделие” стриктно спазва заложения индикативен график за превеждане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания. Той бе обявен от изпълнителния директор Васил Грудев на 15 януари 2020 г .

 

За автора

Сродни публикации