Изплатени са още над 4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Изплатени са още над 4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 4 милиона лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Извършеното плащане по мярката за Кампания 2016 е за заявления с направление „Традиционни практики за сезонна паша“ (пасторализъм), както и за такива, които имат и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ земеделските стопани трябва да представят документ за преминато обучение или да докажат опит до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане. В случай, че земеделските стопани не изпълнят това изискване, ДФЗ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ.

Повече информация за необходимото обучение можете да намерите ТУК.

 

Сродни публикации