Изключителен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Изключителен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Акценти

  • Общият брой за страната ще надхвърли 2000 проекта

Сериозен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, отчитат регионалните координатори на Национална селска мрежа.

Само във Велико Търново вече са подготвени над 70 проекта до момента. В област Пловдив доближават 100 и очакват още толкова до края на приема. В област Ямбол са над 40. До края на срока за кандидатстване по мярката, който е 30 септември техният брой ще се увеличи още.

По данни от координаторите на мрежата, общият им брой за страната ще надхвърли 2000 проекта. След края на срока се очаква най-актуална информация за подадените проекти по области в страната.

По подмярката ще се подпомагат регистрирани земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО) и отговарящи на критериите за допустимост към кандидатите.

15 000 евро е общият размер на финансовата помощ за един кандидат.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

  • – Първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до 2 месеца след сключване на административен договор с ДФ „Земеделие“;
  • – Второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро – предоставя се само при установено от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) точно изпълнение на бизнес плана и осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Остават още 9 дни за разяснения и въпроси по условията за кандидатстване.

Кандидатите могат да искат разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Разясненията се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване. Не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ, ДФЗ – РА и на страницата на ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Две са основните пречки за кандидатстване пред част от стопаните.

За животновъдите:

Да отговарят на изискванията по чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Ако нямат регистрация, не им се признава дохода от животновъдство. Изисква се регистрация за стопанската 2017-2018 година. Така се получава, че ако регистрацията е направена след септември 2018, фермерът не може да участва.

При предходния прием по подмярката беше достатъчно да отговарят на чл.51 и да получат номер на животновъден обект, за да кандидатстват за еврофинансиране.

За растениевъдните стопанства:

Изисква се регистрация на правни основания за ползване на земеделската земята, от която е добита продукцията, с която се доказва доход по програмата. Изисква се регистрация за стопанската 2017-2018 година.

Това също е ново изискване, което по предходния прием по подмярката не съществуваше. Към момента не може да се каже какъв процент малки стопанства отпадат и не отговарят на изискванията за допустимост.

Аргументите на Управляващия орган са, че целта е да се включат реални работещи  малки стопанства с планове за развитие, а  не такива, които искат единствено да се възползват от финансирането по програмата.

Новото в този втори прием по подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“, лице с право да представлява кандидата подписва единствено електронния формуляр, което удостоверява достоверността на всички приложени документи.

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не може да го променя в периода на кандидатстване и оценка. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

 

За автора

Сродни публикации