Ще се променят ли изискванията за състава на фуражите » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Ще се променят ли изискванията за състава на фуражите

Акценти

  • В гуанидинооцетната киселина се съдържа меламин до 20 мг./кг.

Максимално допустимите количества на нежеланите вещества трябва да се актуализират

От вчера, 13 декември 2018 г., до 13 януари 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на внесения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. С нея се урегулира максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Внесеното предложение е във връзка с нуждата от хармонизиране на националното и европейското законодателство.

С Директива 2002/32/ЕО се забранява употребата на продукти, които са предназначени за храна на животни и в състава си имат нежелани вещества, които са с равнища, надвишаващи максимално допустимите. В същата директива са определени и праговете, чието превишаване позволява започване на разследвания. Изменения в приложенията към директивата се правят, когато има нови данни, които показват, че определените допустими граници не съответстват на научния напредък.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. се изменя Приложение № 1 към нея.

Съдържание на меден оксид

Европейският орган по безопасност на храните е приел научно становище за безопасността и ефективността на меден оксид, като фуражна добавка за всички видове животни. Според научните данни, в някои случаи нивата на олово надвишават действащите допустими граници. Въпреки това установените нива не пораждат опасения относно безопасността. В тази връзка е необходимо да се адаптират максимално допустимите граници на олово в медния оксид.

Съдържание на живак

Аналогично е и положението при живака. Много съпътстващи и странични продукти на хранително-вкусовата промишленост, предназначени за храни за домашни любимци, са основно от риба тон. За съдържащият се в тях живак също има определена максимално допустимата граница. Тя е много по-ниска от максимално допустими такава за живака в рибата тон, предназначена за консумация от човека. Тук отново възниква необходимостта от актуализиране на допустимите граници за живак в рибата и другите водни животни и получените от тях продукти, които са предназначени за производство на храни за домашни любимци.

кокошка

Съдържание на меламин в гуанидинооцетната киселина

Друго научно становище, което също е било прието от Европейският орган по безопасност на храните засяга безопасността и ефективността на гуанидинооцетната киселина. Това вещество се използва, като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки и петли за развъждане и свине. В гуанидинооцетната киселина се съдържа меламин до 20 мг./кг. Към момента няма определена допустима граница за него в гуанидинооцетната киселина. Това налага необходимостта от установяването на такава.

 

Сродни публикации