Изготвени са предварителните оценки по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Изготвени са предварителните оценки по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 г.

Акценти

  • Проектните предложения са подадени по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004.

Проектните предложения с минимум 61 точки по критериите за подбор преминават за обработка на следващ етап.

Миналата седмица приключи и финалният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Тя е част от ПРСР 2014-2020. Преди това бяха обработени всички получени възражения от Управляващия орган на ПРСР. Проектните предложения са подадени по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004. Всеки кандидат може да провери какви точки са му присъдени по всеки критерий за подбор.

За изготвянето на предварителната оценка стриктно са спазвани насоките за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите. Взети са под внимание и решенията от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗПЗП са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. За финансирането на проектните предложения по т. 1 е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30% от бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура. Тук попадат включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки.

Класирането на разпределените за предварителна оценка проектни предложения може да видите по-долу:

Предвидено е проектните предложения по подмярка 8.3, които са оценени с не по – малко от 61 точки по критериите за подбор, да бъдат разпределени за обработка на следващ етап. За тях ще бъдат изготвени оценка за административно съответствие и допустимост на разходите.

 

Сродни публикации