Изготвена е Националната стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Изготвена е Националната стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения

Акценти

  • Чрез предложения проект следва да се насърчи консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти сред децата и учениците

От 20 септември до 21 октомври ще продължи общественото обсъждане на  проект на Решение за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година.

Съгласно законовите изисквания националната стратегия се изготвя от Министерството на земеделието, храните и горите съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд „Земеделие“ в тясно сътрудничество с неправителствените организации. За целта, междуведомствена работна група е разработила проект на Национална стратегия за прилагането на схемата. Той е изготвен по образец, предоставен от Европейската комисия. В него са заложени основните принципи на прилагане и администриране на схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

С проекта на стратегията се определя честотата и периода на раздаване на продукти по схемата. Посочени са и допустимите доставчици. Определена е целевата група на децата и учениците, участващи в схемата – от I до IV група в детските градини (вкл. подготвителна група) и от I до IV клас в училищата. Определени са правилата за финансиране по схемата. Предвиден е индикативния размер на финансовата помощ от ЕС и необходимите национални средства.

Чрез предложения проект следва да се насърчи консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти сред децата и учениците. По този начин ще се увеличи трайно дела на тези продукти в техния хранителен режим. За целта се предвижда регулярна доставка на качествени и здравословни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Паралелно ще бъдат прилагани съпътстващи образователни и информационни мерки. Те по достъпен и интересен начин ще представят на децата цялостната идея за здравословно хранене.

С прилагането на стратегията следва да се повиши информираността на децата, учениците, техните родители и учители, относно принципите на пълноценното хранене. Ще се повиши краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти от децата и учениците. Ще бъде подпомогнато формирането на здравословни хранителни навици.

Прилагането на дейностите от стратегията ще бъде съфинансирано със средствата, заложени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. Приемането и прилагането на проекта на стратегия не води до въздействие върху държавния бюджет.

 

Сродни публикации