ИАРА ще събира глобите и имуществените санкции по европроекти » Съвети в земеделието

април 22, 2024

ИАРА ще събира глобите и имуществените санкции по европроекти

Закона за рибарството и аквакултурите беше приет на първо четене. Така Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще бъде отговорната администрация за събира глобите и имуществените санкции по европроекти. При гласуването 106 народни представители бяха „за“, 23 – „против“ и „въздържали се“ – 18. Със законопроекта се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава решения за финансови корекции от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР). С текстовете се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА, извън основанията по ал. 4, да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

 

За автора

Сродни публикации