Зимно отглеждане на салати и марули » Съвети в земеделието

Зимно отглеждане на салати и марули

Бързият растеж, късият вегетационен период, добрата зимоустойчивост, и особено добрите вкусови и диетични качества правят салатите търсени за пазара на зеленчуковите култури. Те се отглеждат в различни региони на страната както за ранно производство, така и за късно. При ранното производство се постига добра пазарна цена.

За форсирано ранно производство най-често салатата се отглежда в полиетиленови оранжерии или полиетиленови тунелчета, а за късно производство – също в полиетиленови оранжерии.

През последните години у нас значително нарасна производството на салати и марули през зимните месеци в условията на застъклени оранжерии, а за редица страни това производство е отдавна установена практика с висока доходност.

Салатата и марулята най-често се отглеждат като предшественик на оранжерините домати.

При това направление е необходимо да се вземат под внимание някои биологични особености на листните зеленчуци.

Поради неблагоприятните условия на отглеждане през зимата – къс ден, намалена осветеност, по-ниски температури и др., настъпват някои изменения в растежните прояви на растенията. В условията на култивационните съоражения. Особено през зимния период, студоустойчивостта на салатите и марулите се намалява. В Аграрния университет – Пловдив са установени повреди при минусови температури – минус 5 – 6 °С .

За салатите и марулите е необходимо да се получи добра гарнираност. Необходимо е да се поддържа температурен режим в граници, близки до оптималните. Подходящи температури за отглеждането са: оптимална дневна – 15-18°С и оптимална нощна – 8 – 10 ºС . ( б.р. -при отглеждане в отопляеми оранжерии се поддържа дневна температура 12 – 16°С и нощна – 6 – 8°С).

Ниските и високите температури са опасни.

Ниските въздушни температури през зимния период водят до забавяне на растежа. При оптимални температури, но когато слънчевата светлина е недостатъчна, настъпват също смущения в растежа – листата най-често са недоразвити, с бледозеленикав цвят, със значително по-дълги листни дръжки. При високи температури растенията бързо преминават в генеративна фаза (стрелкуват), без да са образували добре развита продуктивна част. Всичко това довежда до удължаване на вегетационния период. Така периодът от засаждане до прибиране на продукцията се удължава с 15-20 дни, в сравнение с отглеждането им през есенния период.

За предпазване от ниски температури през зимните месеци (остри застудявания) в стъклените оранжерии следва да се използват вътрешни тунели – те се правят от полиетиленово платно.

Хранителният режим на почвата в оранжерията също оказва влияние.

Известно е, че салатите и марулите са силно взискателни към хранителния режим. Те реагират много добре както на торенето с минерални торове, така и на торенето с оборски тор. Растенията се развиват много добре на почви с по-лек механичен състав и с рН около 6,6 до 7,0.

Като уплътняваща култура салатата се отглежда на агрофона, при които е осигурено торенето на основната култура – доматите. За получаването на по-добри резултати е правилно като ориентир да служат показателите от агохимичния анализ на почвата. Известно е, че най-често почвата в застъклените оранжерии се отличава с много добра запасеност от хранителни вещества. Трябва обаче да се подчертае, че при производството на салати в оранжерии неблгоприятно въздействие оказва високото съдържание на минерален азот, който е акумулиран в почвата, поради интензивното торене на основната култура. Азотът ускорява растежните процеси, но намалява студоустойчивостта на салатите и марулята, и при излишък влошава качеството на продукцията. Това е добре изразено при наличие в почвите на повишена стойност на азота, както и при нарушено съотношение на основните макроелементи – фосфор, калии и др. Ето защо, стопаните, които искат да получат добри доходи от зимно отглеждане на салати в застъклени оранжерии, е необходимо да имат данни от агрохимичен анализ на почвата.

При зимно отглеждане на салати трябва да се знаят и някои особености, а именно:

Изисквания към сорта – в редица западни страни се извежда разширена изследователска работа за набор от сортове, ПОДХОДЯЩИ за зимно отглеждане. Засега в нашата страна за таково производство се приемат сортовете за полиетиленови оранжерии – главестата салата, сорт зимна маслена глава и черната маруля. Много подходящи са сортовете предлагани от фирма Енза Заден България.

Етапна сеитба – разсадът у нас се отглежда най-често в оранжерии за уплътняване на сеитбооборота и срокът на сеитба е най-често съобразен с основната култура (домати, и др.). За да има непрекъснато снабдяване на пазара с прясна салата през зимните месеци и ранна пролет, се прилага т. нар. етапна сеитба. Засаждането се извършва в предварително подготвени лехи, през 15 дни, като през зимните месеци добре е засяването на семената да се извършва в щайги.

Разсадът е готов за разсаждане във фаза 3-4-ти лист (след около 35 – 45 дни от засяване на семената). Засажда се на петредови ленти по 4-5 реда, при разстояние вътре между лентите 20 см и между растенията вътре в реда – 20 см. Междулентово разстояние (за пътека) – 40 см.

В оранжерии, чисти от плевели и при наличие на оросителна система (дъждуване), растенията могат да се засадят гъсто без оставяне на пътеки между лентите, което позволява значително да се повиши добивът от единица площ.

Поливането трябва да се извършва преди обед, а следобед оранжерията се проветрява.

Поради добрата запасеност на почвите в оранжериите с хранителни вещества, подхранване на салатите и марулите не се извършва. Само в случаи на смутен растеж, вследствие на някои неблагоприятни условия, може да се проведе еднократно листно подхранване с ФИТОНА-4, в доза 250 мл/дка. Този течен тор може да се прилага при смесване на всички пестициди.

През зимния период стандартна продукция от салата се получава най-често 50 до 60 дни след засаждането. Добивът може да достигне до 20 хиляди стандартни салати от декар.

 

 

Практика е: Вътре в застъклените оранжерии да се изграждат полиетиленови тунелчета. Засадените в тях зеленчукови култури, В т.ч. марули и салати, растат при по-благоприятен температурен режим, когато оранжерията не се отоплява.

 

Свързани новини