Земеделците ще ползват държавни и общински пасища, ако имат животни » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Земеделците ще ползват държавни и общински пасища, ако имат животни

Фермерите без животни да не ползват пасища от държавния и общинския поземлен фонд – тази промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) прие днес Министерският съвет.
Основната цел на предложените изменения е да се допълни и прецизира създадената нова процедура за отдаване под наем или аренда без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд само на животновъди. В проекта е предвидено всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните площи, до 01.02.2016 г. да закупят животни, информира пресцентърът на МС.
В случай, че до определения срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, като при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.
С друго решение на кабинета процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране се облекчава с промени в Закона за опазване на земеделските земи. В мотивите към решението се казва, че измененията ще облекчат физическите и юридическите лица, които без промяна на предназначението ще могат да изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв. м.
Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени, отдадени на концесия, ще се извършва без процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Отпада необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране.
Прецизира се и текстът, който въвежда санкция за лицето, извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението. Съгласно промяната санкция ще се налага на лицата, собственици на изградени обекти в земеделски земи без променено предназначение.

 

За автора

Сродни публикации