Земеделците ще водят регистър за ползваните горива от петък » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Земеделците ще водят регистър за ползваните горива от петък

Акценти

 • Наредбата влиза в сила в края на тази седмица – на 26 юли

Държавен вестник публикува Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Този регистър се създава, води и съхранява от Министерството на икономиката. Тряба да се поддържа в електронен вид на интернет страницата на ведомството. В него ще са достъпни публично данните на юридическите лица, които имат право да търгуват с горива.

Наредбата влиза в сила в края на тази седмица – на 26 юли.

За земеделските стопани е предвиден специален регистър. Те са длъжни да вписват в него на хартиен носител или в електронен формат всеки обект, който има отношение към ползването на горива. Всяко движение на транспортно средство задължително се съпровожда с разпечатка:

 • копие;
 • препис;
 • др. от специалния регистър за съответния транспортен курс.

В специалния регистър на земеделските стопани се вписват следните данни:

 • наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
 • идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – единен идентификационен код, съответно номер на чуждестранната регистрация; при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща;
 • номер и дата на удостоверението за регистрация;
 • идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра;
 • за горивата, получавани от земеделския стопанин за собствената му дейност: дата на зареждане на регистрирания обект с гориво, количеството на горивото, обектът, от който е доставено гориво за целите на земеделския стопанин, и идентификация на превозното средство, с което горивото е превозено;
 • за изведените от обекта на земеделския стопанин горива: данни от средствата за измерване, монтирани на съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход, за изведените (заредени) от тях количества; в регистъра се вписват датата на зареждане, количеството гориво и данни за регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
 •  за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин:
 1.  регистрационен номер и вид на превозното средство, с което горивото е транспортирано от обекта до местоназначението (населеното място и/или места в землището);
 2.  основание, на което земеделският стопанин ползва транспортното средство (собственост, наем или ползване на друго правно основание), включително вид и номер на документа за собственост, наем и др.;
 3.  дата на зареждане на превозното средство;
 4. количеството на зареденото гориво в транспортното средство;
 5. местоназначение (населеното място и/или места в землището), до което се транспортира;
 

За автора

Сродни публикации